Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

V SA/Wa 764/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

tego nie wynika, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczono na uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych, które - co wymaga podkreślenia - winny...
może być prowadzona zarówno z pieniędzy, rachunków bankowych, jak i z nieruchomości (art. 1a pkt 12a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz...

I SA/Ol 429/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

było też twierdzenie o zawarciu umowy użyczenia. Istnienie zbiornika skarżącej na nieruchomości, gdzie prowadzona jest budowa, wynika z § 5 umowy sprzedaży, a zatem zawarcie...
przedstawił umowę kupna-sprzedaży z dnia '[...]' oraz fakturę nr '[...]' z dnia '[...]'., Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego decyzją z dnia '[...]' nałożył na Spółkę karę...

II SA/Ol 154/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-03-28

się w szczególności: przystanki komunikacyjne, punkt sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych. Te trzy elementy stanowią razem niezbędne minimum, aby mówić...
sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych są zorganizowane, zarządzane i finansowane przez spółkę PKS '[...]' (następcy prawnego Przedsiębiorstwa Państwowej...

VI SA/Wa 638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

od decyzji organu I instancji skarżący zarzuca, iż P. nie jest żadnym z podmiotów odpowiedzialnych z tytułu art.13g ust.1b ustawy o drogach publicznych. Podnosi, iż sprzedaż...
lub nadawcą, załadowcą bądź spedytorem ładunku., Strona podkreśla, że z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż P. dokonało sprzedaży drewno masie 26,67m3. Nabywcą drewna...

VI SA/Wa 716/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-11

, o drogach publicznych poprzez nałożenie kary na podmiot, który nie był załadowcą ładunku przewożonego w dniu kontroli. Wskazał na § 4 ust. 1 i 7 umowy kupna- sprzedaży...
ustalonych warunków sprzedaży, które zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy odbywały się na warunkach 'loco las'. Skarżący zarzucił ponadto naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1...

II SA/Sz 742/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-11-22

ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569; dalej 'u.k.u.r.'), ilekroć w ustawie jest mowa o m.in.:, - nieruchomości...
rolnej - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach...

II SA/Ke 318/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-04

dworca zawierający infrastrukturę służącą podróżnym i pracownikom firmy transportowej (dyżurny ruchu, poczekalnia, punkt sprzedaży biletów, informacja, toalety...
sprzedaży biletów oraz punkt informacji dla podróżnych, oraz inne elementy służące pasażerom i przewoźnikom. Tym samym, aby mówić o dworcu mogą wystąpić jedynie niektóre...

VI SA/Wa 555/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

publicznych. Skarżący podnosi, iż sprzedaż drewna odbywa się 'loco las', a kupujący zobowiązuje się do odebrania i załadowania drewna na własny rachunek. Zaskarżonej decyzji...
. 535 K.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić...

II SA/Op 542/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-02-22

faktury, dotyczące przemieszczanego towaru tj. o numerach:, a) [...] z 13 maja 2020 r., wystawioną na rzecz spółki B, mającą dokumentować sprzedaż oleju napędowego...
, klasyfikowanego do CN 27101943 w ilości 500 litrów,, b) [...] z 13 maja 2020 r., wystawioną na rzecz C, mającą dokumentować sprzedaż oleju napędowego, klasyfikowanego do CN 27101943...

VI SA/Wa 702/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

odpowiedzialnych z tytułu art.13g ust.1b ustawy o drogach publicznych. Podnosi, iż sprzedaż drewna odbywa się 'loco las' a kupujący zobowiązuje się do pobrania i załadowania drewna...
u niej zakupu organizują jego transport do swojego zakładu własnym kosztem i staranie, bez pośrednictwa Nadleśnictwa. Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z umową 'loco las...
1   Następne >   3