Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

operatu szacunkowych określającego [...] grudnia 2011 r., wartość nieruchomości zabudowanej położonej w [...] przy ulicy [...] nr [...] dla potrzeb sprzedaży, wypełnił...
szacunkowego z [...] grudnia 2011 r., dotyczącego określenia wartości nieruchomości zabudowanej położonej w[...] przy ul. [...], dla potrzeb sprzedaży, naruszył przepisy art. 151...

SA/Po 3155/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-08-17

narusza art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości PFZ /Dz.U. 1989 nr 58 poz. 348/. Przed wydaniem bowiem tej decyzji nie zasięgnięto opinii kółka...
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży był sporządzony i został umieszczony na tablicy ogłoszeń w okresie od 2 do 17 lipca 1991 r. w Urzędzie Miasta i Gminy I., ale określał...

II SA/Sz 58/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-10-08

, zaś nieruchomość, co do której istnieje możliwość sprzedaży, została wyceniona na kwotę powyżej [...] zł., Mając na uwadze dochodzenie roszczeń z ustanowionej hipoteki...
nie jest możliwa sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji komorniczej z uwagi na brak zainteresowanych zakupem., Pełnomocnik zarzucił też naruszenie art. 18 ust. 4a pkt 2...

II SA/Bd 325/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-06-17

po upływie wymaganego okresu - 1 roku, przy czym podnoszony przez skarżących zarzut nierealności sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, nie ma żadnego znaczenia...
komornicza dochodzonej wierzytelności skutkowała uzyskaniem określonych kwot z renty B. K., natomiast I i II licytacja nieruchomości położonej w [...], gm. W. nie doszły...

II SA/Go 85/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-03-11

kaucyjnej na nieruchomościach, zastawów rejestrowych na rzeczach (m.in. maszynach szwalniczych, ciągu produkcyjno-technologicznym) oraz cesji należności, poręczeń i oświadczeń...
2009r. organ stwierdził znaczny wzrost sprzedaży z kwoty 367 tys.zł (średnia z l kwartału 2009r.) do kwoty 1.429 tys.zł (średnia z ostatnich 3 m-cy udostępnionych...

I OSK 2913/13 - Wyrok NSA z 2015-05-19

maja 2003 r. można uznać posiadanie przez M. K. kwalifikacji do wykonywania pracy w sektorze sprzedaży bezpośredniej kart kredytowych Banku [...] w Warszawie S.A....
kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy w sektorze sprzedaży bezpośredniej kart kredytowych oraz kwalifikacje konieczne dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach...

V SA 1440/02 - Wyrok NSA z 2003-01-22

wspólnie z mężem zawiązała w dniu 9.12.1996 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'E.', której działalność polegała na sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów...
założonej przez cudzoziemkę spółki polega m.in. na sprzedaży detalicznej wszelkiego rodzaju towarów na straganach wzdłuż dróg publicznych lub na wydzielonych targowiskach...

III SA/Łd 117/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-08-13

pożyczki, Zgromadzenie Udziałowców zmuszone było postawić Spółkę w stan likwidacji. Spółka podniosła, że ogłoszony konkurs ofert na sprzedaż przewłaszczonych maszyn...
ofert na sprzedaż przewłaszczonych maszyn zakończył się fiaskiem, mimo ceny 75% kosztów wyceny wartości. Za przetrzymywanie przewłaszczonych maszyn Urzędy Pracy wnoszą...

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów., Według aktualnego uregulowania, pracy we własnym...
, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów'. Z postanowień...

II SA/Po 737/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

posiada jedynie meble oraz sprzęt niezbędny do życia: lodówkę, telewizor, pralkę automatyczną. Skarżący dysponuje poza tym udziałem (1/8) w zadłużonej nieruchomości...
o pow. ok. 102 m2. Nieruchomość obciążona jest hipoteką na 30 lat, a miesięczna rata kredytu spłacanego we frankach szwajcarskich wynosi ok. 1.050 zł. Rodzina poręczyciela...
1   Następne >   2