Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

II SA/Sz 359/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-22

nieruchomości widnieją Z. J. M. - B. i jego żona D. B., na prawie wspólności ustawowej. Prawo własności tej nieruchomości osoby te nabyły na podstawie umowy sprzedaży z dnia...
do przedmiotowej nieruchomości, ubiegał się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w tym lokalu., Za niezasadne SKO uznało zarzuty M. B., że decyzje z dnia, [...] r...

II SA/Bd 565/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-07

alkoholowych z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości położonej w T. przy ul. S. i S. na sprzedaż napojów alkoholowych., Następnie w wyniku odwołania...
czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną., W konsekwencji powyższych postanowień Sąd przyjął, że skarżący posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli na sprzedaż...

II SA/Bd 567/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-07

alkoholowych z uwagi na brak zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości położonej w T. przy ul. S. i S. na sprzedaż napojów alkoholowych., Następnie w wyniku odwołania...
zarządu nieruchomością wspólną., W konsekwencji powyższych postanowień Sąd przyjął, że skarżący posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli na sprzedaż napojów alkoholowych...

II SA/Bd 566/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-07

nieruchomości położonej w T. przy ul. [...] i Szerokiej [...] na sprzedaż napojów alkoholowych., Następnie w wyniku odwołania wniesionego przez stronę skarżącą...
z roszczeniem o współposiadanie lub współkorzystanie z części nieruchomości wspólnej., Skarżący uważa, że wykazał się tytułem prawnym do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży...

VIII SA/Wa 238/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Starosta [...] wskazał, że przyczyną wygaszenia przedmiotowej koncesji jest sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. [...] w miejscowości...
. przeprowadzono kolejną kontrolę terenu omawianej nieruchomości, w trakcie której stwierdzono, że odpady które zalegały w pryzmach zostały rozgarnięte w wyrobisko...

VI SA/Wa 301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

wyklucza jakiekolwiek transakcje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. O sprzedaży nieruchomości decyduje wyłącznie właściciel., W związku z zarzutem naruszenia art. 62 k.p.a....
art. 20 ust. 2 pkt 3 p.g.g. wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powinien określać dowód istnienia przysługującego wnioskodawcy prawa do nieruchomości...

II GSK 1225/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

odwołującą się, a mianowicie, że cel publiczny przedmiotowych nieruchomości wyklucza jakiekolwiek transakcje sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. O sprzedaży nieruchomości...
przysługującego wnioskodawcy prawa do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową...

II SA/Sz 1207/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

zarządcy wspólnego nieruchomości przed negatywnymi konsekwencjami sprzedaży napojów alkoholowych w takim budynku. Potencjalne ryzyko związane z tymi konsekwencjami...
prawa jest zatem pogląd, w którym odmawia się stwierdzenia nieważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydanego przy braku zgody współwłaścicieli nieruchomości...

III SA/Gd 545/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-10

stanowiącego punkt sprzedaży. Organ zauważył, że posiadanie tytułu prawnego do lokalu jest kwestionowane przez właścicielkę nieruchomości, L. K., która przesłuchiwana...
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Poza sporem było, że lokal stanowiący punkt sprzedaży położony jest w nieruchomości, której właścicielką...

III SA/Kr 1344/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-18

nieruchomości, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podczas gdy budynek, w którym zlokalizowany jest drink-bar nie jest budynkiem...
2010 r. nr [...] w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa z dnia 22 września 2010 r. nr [...] w przedmiocie...
1   Następne >   +2   6