Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lasy X

I SA/Gd 1416/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-07

od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.606 zł z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży. Wnioskodawcy wskazali, że nieruchomość lokalową nabyli na zasadach zbywania...
pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzasadnieniu skargi podniesiono, że umowa sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa...

II SA/Bd 637/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-08-26

wyłącznie w sytuacji, gdy zbywcy zalesionej nieruchomości przysługuje ekwiwalent. W dniu [...] grudnia 2013 r. tj. w dacie sporządzania umowy sprzedaży, na mocy której J...
nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania, są niezgodne z art. 62 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP., Ponadto...

II SA/Gd 574/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

przy sprzedaży nieruchomości ponadto aktualny sposób zabezpieczenia nie wyłącza uprawnienia właściciela do posiadanej nieruchomości. Wynika to z tego, że złożone powództwo...
ostrzeżenia do księgi wieczystej wyłącza dobrą wiarę nabywcy przy sprzedaży nieruchomości oraz, że aktualny sposób zabezpieczenia nie wyłącza uprawnienia właściciela...

II GSK 163/15 - Wyrok NSA z 2016-06-29

związanych z prowadzeniem uprawy leśnej na skarżącego, gdyż umowa sprzedaży, na mocy której J. W. został właścicielem zalesionej nieruchomości została zawarta w dniu 30 [...] 2013...
tylko w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania, są niezgodne z art. 62 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji...

II SA/Bk 565/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-07

uznał również argument dotyczący braku w chwili obecnej ofert sprzedaży nieruchomości rolnych w okolicy gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, wyjaśniając, że oferty...
, a nie ma możliwości dokupienia ich, gdyż brak jest ofert sprzedaży. Wskazał również, że na wnioskowanej do zmiany działce przewiduje uprawy łubinu z przeznaczeniem na sprzedaż...

II SA/Gd 269/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-21

do wniosku postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 22 marca 2012 r. i z dnia 18 września 2012 r. o ustanowieniu go kuratorem spadku obejmującego w/w nieruchomości., Starosta...
trwałym Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo, a zgodnie z aktualnymi zapisami Księgi wieczystej nr [..] współwłaścicielami przedmiotowych nieruchomości...

II GW 9/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-20

nieruchomość została przekazana jej przez ojca J. G. na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 6 grudnia 2002 r. Wnioskująca o przyznanie ekwiwalentu za prowadzenie uprawy leśnej...
[...] grudnia 2006 r., do którego zwróciła się z wyjaśnieniem kwestii uprawnień nabywcy nieruchomości do otrzymywania ekwiwalentu., Rozpoznając powyższy wniosek, decyzją...

IV SA/Wa 2872/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

, że konieczność sprzedaży objętej wnioskiem nieruchomości rolnej na rzecz małżonków G. wynika z faktu, iż nabywcy są członkami Spółdzielni [...] i zgodnie z procedurami i uchwałami...
w G. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej 1. uchyla...

IV SA/Wa 1705/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

w [...] z dnia [...] maja 2014 r. i zasądzenie kosztów postępowania wg norm przepisanych., W uzasadnieniu skargi Skarżąca wskazała, że na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży...
nieruchomości stanowiącej część działki [...] oraz działki [...] objętych księgą wieczystą [...] (po podziale działki gruntu [...]) wraz z urządzeniami i Infrastrukturą parku...

II OSK 221/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

, to jest:, a) art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem...
bez odszkodowania działki leśnej nr [...] we wsi A., gmina W., stanowiącej wcześniej własność K. i M. W. na zasadzie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych...
1   Następne >   +2   +5   10