Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X

II FSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

nieruchomości (szczegółowo wskazanych w decyzji) były dokonywane w celach zarobkowych i były wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż nieruchomości w 2007...
fizycznych w zakresie ustalenia źródeł przychodów z działalności gospodarczej jako podstawy opodatkowania sprzedaży nieruchomości. Strona podniosła, że organ pierwszej...

II FSK 2563/10 - Wyrok NSA z 2012-06-20

było pośrednictwo w zakresie kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości i gruntów na własny rachunek we własnym imieniu. Udziałowcy Spółki zmienili się 31 maja 2001r...
., pośrednictwo w zakresie kupna-sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości., W tabelce natomiast organ odwoławczy przedstawił jakie działki zakupili Skarżący w 1999r., 2002r...

II FSK 787/08 - Wyrok NSA z 2009-10-16

, że podatnik nie wykazał przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.474 657,59 zł (1/2 wartości sprzedaży dokonanej wspólnie z R.B.). Organ podatkowy...
pierwszej instancji skonstatował także, że ilość umów sprzedaży nieruchomości i częstotliwość ich zawierania wskazuje na to, że A.S. prowadził działalność gospodarczą...

II FSK 917/06 - Wyrok NSA z 2007-08-23

. wielokrotnie dokonywali transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. W 1998 r. zakupili 17 działek położonych we wsi K., gmina T. o łącznej powierzchni 1.7505 ha za cenę...
nr 137 poz. 926 ze zm., zwanej dalej 'u.p.d.o.f.'/, składali oświadczenia o przeznaczeniu środków ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat...

I SA/Go 700/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

nr [...] z dnia [...] roku w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia : 1. sprostować postanowienie z dnia [...].09.2008...
, Skarżąca wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] z dnia [...].06.2008 roku w przedmiocie : podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży...

I FSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2010-01-07

wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż nieruchomości to sprzedaż majątku osobistego., 2. Skarga do Sądu pierwszej instancji, 2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu...
. W jego świetle przyjął za podatnikiem, że nieruchomość rolną, posiadał od dnia 27 lutego 1973r., w części otrzymaną w drodze spadku, które do dnia sprzedaży wykorzystywał...

I FSK 1229/13 - Wyrok NSA z 2014-08-29

z zamierzaną sprzedażą nieruchomości prowadzi on działalność gospodarczą. Podzielając poglądy wyrażone w rozważających tę kwestię wyrokach NSA (z 29 października 2007 r...
. Można sobie bowiem wyobrazić, i jest to realna sytuacja, choć może rzadko występująca, że rozpoczęcie handlu nieruchomościami następuje poprzez oferowanie do sprzedaży...

II SA/Po 348/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-04

zabudowy należy brać pod uwagę przede wszystkim interes inwestora. Organ II instancji stwierdził też, że chęć sprzedaży przez skarżącą nieruchomości w nieokreślonej...
jej nieruchomości, która sąsiaduje z działką inwestora. Budowa w bezpośrednim sąsiedztwie płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę uniemożliwi bowiem sprzedaż sąsiednich...

II FSK 1790/13 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

w Gdańsku z dnia 28 września 2012 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości uchylił zaskarżony wyrok w całości...

II FSK 326/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

oszczędności, na które składała się darowizna w wysokości 200.000 zł otrzymana od A. P. w 1999 r. (dziadka strony) oraz kwota 100.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości...
marki Fiat Seicento rok produkcji 1999, oraz że na przełomie lutego/marca 2003 r. poniosła wydatek w wysokości 408.000 zł związany z zakupem powyżej wskazanej nieruchomości...
1   Następne >   2