Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

IV SA/Wa 243/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

wybrał próbkę 18 transakcji reprezentatywnych o cenach jednostkowych od [...] zł/m² do [...] zł/m² sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe...
., w gminie D., oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ew. [...] (dalej również: 'Nieruchomość'), wydzielony na mocy decyzji Wójta Gminy D...

IV SA/Po 944/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-17

. [...] ha , dla której prowadzona była KW [...] . W § 3 umowy sprzedaży wpisano , że przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w G. przy ul. S. [...] i Tor Kolejki...
Wielkopolskiego z dnia [...] sierpnia 2010r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona decyzja...

II GSK 227/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

użytkownika bocznicy kolejowej. We wniosku skarżąca wskazała, że w dniu [...] listopada 2011 r. ma nastąpić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skutkiem czego...
2014 r. wnioskodawca załączył akt notarialny nr [...] stanowiący umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki [B.] sp. z o.o. na rzecz spółki [A.] sp...

IV SA/Wa 2249/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

nieruchomości, zatwierdzono projekt podziału nieruchomości, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności oraz ustalono termin wydania nieruchomości oraz opróżnienia lokali...
, gdyż decyzja ta mogłaby uniemożliwić zakończenie sprzedaży wymienionych działek gminie. W odpowiedzi inwestor wyjaśnił, że działka nr [...] i część działki nr [...] są niezbędne...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...
kolejowych oraz zarządza nieruchomościami wchodzącymi w jej skład. Tym samym wykonuje kolejne czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową., W ramach swojej...

VI SA/Wa 2728/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-25

wskazała, że w dniu 1 listopada 2011 r. ma nastąpić sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy. Wszelkie prawa i obowiązki związane z używaniem bocznicy...
., W dniu 3 grudnia 2014 r. wnioskodawca załączył akt notarialny nr [...] stanowiący umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki L. sp. z o.o. S.K.A....