Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

IV SA/Gl 994/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-12

był zamieszkany do dnia sprzedaży nieruchomości, to jego stan techniczny nie mógł zagrażać życiu i zdrowiu jego mieszkańców, co zostało potwierdzone w piśmie Powiatowego Inspektora...
stanu technicznego nieruchomości z uwagi na to, że jest to dokument stwierdzający tylko i wyłącznie prawo własności i kwotę sprzedaży oraz kiedy zostanie przekazane władztwo...

IV SA/Wr 81/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-06-07

. 92 ust. 1 ustawy może być również osoba, która faktycznie włada lokalem na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, a więc z chwilą zamieszkania w domu...
ustawy w związku z art. 336 k.c.) na podstawie postanowień § 6 przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 4 lipca 2012 r., Podkreślono, że w okresie od dnia 1...

II SA/Po 760/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3 u.g.n. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 2 pkt 1 u.g.n. nieruchomość jest zbywana w drodze...
Miasta P. z dnia [...] [...] 2016 r. nr [...] w przedmiocie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II...

II SA/Ol 719/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-11

zasobu gminy jest realizowana w oparciu o uchwałę Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami i zasady sprzedaży nieruchomości...
przeznaczony do sprzedaży i umieszczony w wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy. Wówczas w formie nabycia tej nieruchomości skarżący posiadał prawo...

II SA/Wa 533/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

oraz wagę dokumentu jakim jest akt notarialny sprzedaży nieruchomości domniemywa się, że są w nim zawarte dane mające odzwierciedlenie w rzeczywistości. Zatem lokal mieszkalny...
, że organy obu instancji niesłusznie dużą wagę przypisały okoliczności wcześniejszego posiadania i sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] w [...], co w kontekście niniejszej...

III SA/Gd 36/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-07

., Jak wynika z akt sprawy w dniu 17 września 2012 r. sporządzono w formie aktu notarialnego umowę darowizny i umowę sprzedaży nieruchomości położonej w J. przy ul...
r., Wnioskiem z dnia 17 września 2012 r. M. W. zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w P. o przyznanie pomocy finansowej na zakup nieruchomości położonej w J...

II SA/Bd 398/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-24

. sprzedali nieruchomość zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym w Ś. przy ul. [...], a wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpiło do dnia [...].06.2016 r., Z wypisu z rejestru...
2016 r., kiedy funkcjonariusz dostarczył akt notarialny sprzedaży tej nieruchomości., W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ uzyskał dokumenty...

I OSK 859/09 - Wyrok NSA z 2009-12-14

, że skarżący został zmuszony do sprzedaży nieruchomości położonej we wsi J. ul. [...] gmina R. (na której zakup nie korzystał z pomocy finansowej Policji) na cel publiczny...
2008 r. zamieszkiwał w domu przy ul. [...] w R.-J. stanowiącym jego własność, który zbył w drodze umowy sprzedaży, aktem notarialnym Repertorium A [...] z dnia...

IV SA/Wr 74/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-22

kwestii terminu wydania przedmiotu sprzedaży nieruchomości - może to nastąpić zarówno przed, jak i po zawarciu umowy. Strona stwierdza, że sam fakt wydania nieruchomości...
o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie domu mieszkalnego, położonego w miejscowości B. [...], gmina N. W załączeniu do wniosku przedłożono umowę przedwstępną sprzedaży...

III SA/Gl 1475/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-02

do wniosku dołączył umowę przedwstępną kupna-sprzedaży nieruchomości zawartą 17.04.2021 r., z treści której wynika, że zamierza uzyskać wyżej wymieniony lokal za cenę...
255.000,00 zł. natomiast przyrzeczona umowa kupna zostanie spisana w terminie do 14.06.2021 r., Z akt sprawy wynika, że na podstawie umowy sprzedaży z 15.06.2007 r. - Akt...
1   Następne >   +2   +5   +10   16