Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

VII SA/Wa 2428/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

zdolności do wykonywania zawodu przez lekarza M. R. J., nadając jednocześnie uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., Rada wskazała, iż działa na podstawie art. 5 pkt 6...
uzasadnione., Rygor natychmiastowej wykonalności uzasadniono ważnym interesem społecznym, jakim w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza M. J...

VII SA/Wa 944/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

do wykonywania zawodu przez lekarza M. R. J. (dalej jako Skarżący), nadając jednocześnie uchwale rygor natychmiastowej wykonalności., Po rozpatrzeniu odwołania, uchwałą z dnia...
lekarza. Uchwale tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności., III., Po rozpatrzeniu odwołania Skarżącego od uchwały ORL o zawieszeniu mu prawa wykonywania zawodu...

VI SA/Wa 465/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-09

pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie karnej, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności...
, ani inne przepisy ustawy nie przewidywały innego rozstrzygnięcia sprawy. Wobec J. R. organy Policji skorzystały z instytucji rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...

VI SA/Wa 1398/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-30

ochrony fizycznej drugiego stopnia. Decyzji tej nadał, w oparciu o art. 108 K.p.a., rygor natychmiastowej wykonalności., Od tej decyzji strona odwołała się w ustawowym...
na zapoznanie się z materiałem tylko 6 godzin przez dwa dni jednego tygodnia. Brak jest zatem także podstaw do nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności., Organ...

VI SA/Wa 4303/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-28

[...] dla prawa jazdy kategorii A, A1, B1, B, B+E, C1, C1 + E, C, C+E i T. Decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód skreślenia z ewidencji...
,, - art. 108 § 1 Kpa., wobec nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w wyniku dokonania niedozwolonej rozszerzającej wykładni przesłanek jej nadania...

VI SA/Wa 2845/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-30

z przekroczeniem uprawnień posiadanych przez niego jako syndyka, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w celu zapewnienia natychmiastowej ochrony interesu...
, narusza zapisaną w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP zasadę domniemania niewinności. Zarzucił jednocześnie, iż nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nie zostało...

VI SA/Wa 49/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-26

Cywilnego. Decyzji tej organ nadał rygor natychmiastowej wykonalności i jednocześnie zobowiązał Pana R. do niezwłocznego przekazania do Urzędu Lotnictwa Cywilnego...
w [...], związanych ze śledztwem w sprawie - sygn. akt [...]., Organ nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności wykazując, iż jest to niezbędne z uwagi na ochronę życia...

II GSK 1838/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

z przekroczeniem uprawnień posiadanych przez niego jako syndyka, organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w celu zapewnienia natychmiastowej ochrony interesu...
społecznego., M. N. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie powyższej decyzji oraz o wstrzymanie nadanego jej rygoru natychmiastowej wykonalności...

VI SA/Wa 4372/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-11

ochrony interesu społecznego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., T. A. złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o uchylenie przedmiotowej...
praw wynikających z licencji syndyka., Jednocześnie wniósł o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] października 2014 r. Minister...

II SA/Ol 541/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-11-26

., Odnosząc się do nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, Kolegium oceniło, że w sprawie wystąpiły określone przesłanki mogące wskazywać...
w tym zakresie. Skoro zatem decyzja z dnia, '[...]'r. nie była decyzją ostateczną i nie został jej nadany w sposób skuteczny rygor natychmiastowej wykonalności...
1   Następne >   3