Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Wr 851/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-19

k.p.a. rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli z treści tej decyzji wynikają skonkretyzowane obowiązki jej adresata określonego działania, zaniechania bądź znoszenia...
w uzasadnieniu nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Zamiar przyspieszenia procesu inwestycyjnego poprzez możliwość niezwłocznego złożenia wniosku o zatwierdzenie...

IV SA/Wa 700/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

w W. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...
w [...]) z [...] listopada 2018 r. nr [...], nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z [...] marca 2018 r. nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

II OSK 2659/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-13

[...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: oddalić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
we Wrocławiu z dnia [...] marca 2011 r., w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody dla przedsięwzięcia...

IV SA/Wa 1753/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

w sprawie istnieją podstawy do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w [...] z [...] czerwca 2018 r. ze względu na interes społeczny, jak i wyjątkowo...
poza przedmiot postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym bardziej poza zakres rozstrzygania o rygorze natychmiastowej wykonalności...

III OSK 773/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

Ministra Środowiska z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z 10 września 2018 r...
z [...] listopada 2017 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że decyzją z [...] października 2016 r. Marszałek...

IV SA/Wa 32/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-18

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności - oddala skargę - Postanowieniem...
północnej obwodnicy miasta L. w ciągu drogi krajowej nr [...]., Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie organ odwoławczy podniósł, iż rygor natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia...

IV SA/Wa 863/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-31

decyzji, natomiast decyzji pierwszoinstancyjnej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności Sąd za bezpodstawne uznał orzekanie na podstawie art. 152 p.p.s.a....
fragment uzasadnienia wyroku z dnia 8 stycznia 2008 r. oznacza, iż w związku z wygaśnięciem rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego decyzji o środowiskowych...

IV SA/Wa 1089/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-08

wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu...
- została uwzględniona., Zdaniem organu odwoławczego, zostały spełnione przesłanki z art. 108 § 1 Kpa nadania zaskarżonej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ...

IV SA/Wa 103/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-14

uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i na podstawie art. 108 § 1 kpa, nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., [...] wnioskiem z dnia 21...
istnienie przesłanek uzasadniających nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, oceniając, że takową nie jest pozyskanie środków na realizację inwestycji. Powołano, że samo...

IV SA/Wa 1514/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-31

nadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności, organ odwoławczy stwierdził, że rygor ten został nadany na wniosek inwestora. Podstawę...
do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej stanowi art. 108 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej K.p.a.). W przedmiotowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   18