Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II SA/Gd 48/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-01

26 listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oddala skargę. S. K...
2010 r. rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na uzasadniony interes społeczny i gospodarczy. Wnioskujący wyjaśnił, iż przedłużenie ulicy K. - od ul. D. do ul. K...

VII SA/Wa 1839/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

w [...] na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. znak [...] w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę...
[...] lutego 2015 r. nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn...

VII SA/Wa 1417/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-20

prawa nieruchomości, zostanie ustalone w odrębnej decyzji;, V. Decyzji niniejszej Wojewoda nadał rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązywał do niezwłocznego...
, właściwy zarządca drogi nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego., Za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 17 specustawy drogowej...

IV SA/Wa 574/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-11

Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji - oddala skargę - Wnioskiem z dnia 25 sierpnia 2008...
, że nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności podyktowane jest uzasadnionym interesem społecznym lub gospodarczym, ponadto wskazując, iż działka ewidencyjna...

II SA/Ke 612/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-01-24

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. znak: [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie...
Wójta Gminy K. z 5 lipca 2018 r., którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z 2 maja 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...

VII SA/Wa 164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-15

[...] listopada 2016 r. znak [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Przedmiotem skargi J. L. jest postanowienie Ministra...
Infrastruktury i Budownictwa z [...] listopada 2016r. (znak: [...]) w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody [...] z [...] listopada 2015r...

II SA/Kr 1320/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-31

[....] z dnia 2 września 2016 r., znak: [....] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności skargę oddala. Starosta N. po rozpoznaniu wniosku Burmistrza Miasta N...
- Burmistrz Miasta N. wystąpił do Starosty N. o nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, uzasadniając go ważnym interesem społecznym i gospodarczym...

II SA/Gd 287/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-21

rygoru natychmiastowej wykonalności., Starosta W. decyzją z 23 września 2011 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 11 a ust. 1, art.. 11 f ust. 1 i ust. 3, art. 12 i art...
Starosta W. nadał rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora z 4 sierpnia 2011 r...

II OSK 491/10 - Wyrok NSA z 2010-06-11

powiatowych i gminnych nadają decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym...
rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy. Uwzględniając żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, organ...

II SA/Bd 816/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-03

i do czasowego ograniczenia w części,, - zatwierdził projekt budowlany dla ww. inwestycji,, - nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Odwołania od decyzji złożyli R. M...
odwołującego Prezydent dopuścił się także naruszenia art. 17 ust. 1 specustawy drogowej w sposób nieuzasadniony nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Spółka E...
1   Następne >   +2   +5   +10   59