Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 722/15 - Wyrok NSA z 2015-09-16

i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji: 1. stwierdził, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2...
z rażącym naruszeniem prawa. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie Minister Infrastruktury i Rozwoju rozpoznał odwołanie Prezydenta Miasta Białegostoku od decyzji Wojewody...

I OSK 889/19 - Wyrok NSA z 2022-08-31

zajście przesłanek z art. 156 § 1 k.p.a., a tym samym decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Minister Infrastruktury i Budownictwa (dalej: Minister...
), odwołując się do zasady trwałości decyzji ostatecznych oraz przesłanek stwierdzenia nieważności, w szczególności odnosząc się do kwestii rażącego naruszenia prawa, decyzją z 4...

I OSK 996/06 - Wyrok NSA z 2007-06-13

nieważności decyzji Wojewody Poznańskiego z dnia [...], w części pkt II, dotyczącej przyznania odszkodowania za dokonane wywłaszczenie, zarzucając rażące naruszenie prawa...
wykładnia nie może być podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji. Zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek niebudzących wątpliwości., Skoro zatem...

IV SA/Wa 121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-30

na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Prezydent Miasta K. podniósł, że decyzja o zwrocie nieruchomości została podjęta pomimo wcześniejszego przekazania parceli l...
z uprawnionych jest rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu z art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W dokumentacji Kierownika Urzędu Rejonowego w K...

I OSK 2609/19 - Wyrok NSA z 2020-07-10

rażącego naruszenia prawa. Kwalifikowanej wady decyzji wywłaszczeniowej w postaci rażącego naruszenia prawa skarżąca upatrywała bowiem w ustaleniu odszkodowania...
nieruchomości (Dz. U. z 1961 r., nr 18, poz. 94) - zwaną dalej ustawą wywłaszczeniowa. W orzecznictwie i doktrynie utrwalony jest pogląd, że o rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu...

VIII SA/Wa 796/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

k.p.a. oraz art. 157 § 1 k.p.a., W odniesieniu do przesłanki rażącego naruszenia prawa przewidzianej w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Minister wskazał, że w dacie wydania...
decyzji przyjmowany był pogląd, że brak biegłych na rozprawie wywłaszczeniowo - odszkodowawczej stanowił rażące naruszenie prawa (por. wyrok NSA w Warszawie z 5...

I OSK 747/15 - Wyrok NSA z 2015-07-02

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt II. wyroku) oraz obciążył organ kosztami postępowania sądowego (pkt III. wyroku)., Wyrok wydany został...
dowolności organu administracji we wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie strony, a naruszenie zasady skargowości stanowi rażące naruszenie przepisów prawa procesowego...

I OSK 797/13 - Wyrok NSA z 2013-10-22

o stwierdzenie przez sąd, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, wskazując, że skarga...
stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa poprzez błędne przyjęcie, iż skarga na bezczynność organu...

I OSK 193/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

nieruchomości w drodze umowy, przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego, uznawany jest za rażące naruszenie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nadto...
doszło niewątpliwie do naruszenia prawa, jednakże nie było to naruszenie rażące, które mogłoby spowodować stwierdzenie nieważności decyzji., Wniosek o ponownie rozpoznanie...

I OSK 954/07 - Wyrok NSA z 2008-06-18

jako rażące naruszenie prawa. W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych stwierdzenie nieważności decyzji na tej podstawie, że została ona wydana z rażącym...
, że może być uznane za rażące naruszenie prawa. Inaczej mówiąc, nie jest wystarczające stwierdzenie, że określony przepis (przepisy) należy rozumieć inaczej, niż przyjął...
1   Następne >   +2   +5   +10   100