Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gl 583/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-10

20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173)., W uzasadnieniu skargi nawiązała...
funkcjonariusza publicznego w oparciu o powołane przez skarżącą przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa., Powyższe...

II SA/Gl 512/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-21

z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173)., W uzasadnieniu skargi wskazała...
funkcjonariusza publicznego w oparciu o powołane przez skarżącą przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa...

II SA/Gl 511/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-15

20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173)., W uzasadnieniu skargi nawiązała...
funkcjonariusza publicznego w oparciu o powołane przez skarżącą przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa., Pismem...

II SA/Gd 137/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-05-17

., nr [...], stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia 13 stycznia 2016 r. nr [...]. Kolegium uznało bowiem, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa...
a tym samym wyczerpuje dyspozycję art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Za rażące naruszenie prawa Kolegium uznało wyznaczenie obszaru analizowanego z naruszeniem dyspozycji § 3...

II SA/Kr 1640/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

wyjaśniło, że naruszenie prawa tylko wtedy powoduje nieważność decyzji, gdy ma charakter 'rażący', tzn. gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu...
w przepisie prawnym. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu poprzez proste zestawienie ze sobą. Kluczową...

I SA/Kr 122/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-27

nieważności decyzji organu I instancji, nie dopatrując się rażącego naruszenia prawa, na które powołał się podatnik., Na wstępie wyjaśniono, że instytucja stwierdzenia nieważności...
3 cyt. przepisu rażące naruszenie prawa. Organ powołał się w tym miejscu na pogląd, zgodnie z którym do rażącego naruszenia prawa dochodzi wtedy, gdy uchybienie prawu...

II SAB/Łd 173/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-08-23

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) odrzuca skargę w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3) wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - przyznanie od organu na rzecz strony sumy pieniężnej zgodnie z art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

III SAB/Łd 8/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-05

prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis ten reguluje instytucję autokontroli, a warunkiem skorzystania przez organ z tego uprawnienia jest uwzględnienie skargi...
, że uwzględniając skargę na bezczynność organ zobowiązany jest jednocześnie stwierdzić, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Załatwienie sprawy przez organ...

II SA/Ke 63/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-03-31

podziału nieruchomości z rażącym naruszeniem prawa p o s t a n a w i a : odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] znak: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy...
z rażącym naruszeniem prawa, jednakże niestwierdzającą jej nieważności z uwagi na to, iż wywołała nieodwracalne skutki prawne, Skargę na decyzję 19 listopada 2007r...

I FSK 103/20 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

prowadzenia postępowania odwoławczego oraz że przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a także oddalił skargę w pozostałej części i zasądził od organu na rzecz...
na przewlekłość prowadzonego przez organ postępowania, żądając w niej: 1) stwierdzenia, że organ naruszył termin załatwienia sprawy z rażącym naruszeniem prawa, 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   100