Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SAB/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
. [...], obr. [...], ozn. jako działka nr [...]., W skardze skarżąca zarzuciła organowi rażące naruszenie prawa poprzez znaczne przekroczenie terminów załatwienia sprawy...

I SA/Wa 600/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), gdyż nie obejmowała nieruchomości gruntowych, na których znajdowały się [...] i budynki [...], wymienione w protokole...
, że przy wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' ścierają się dwa stanowiska. Występują one zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie (zob. M. Jaśkowska, A. Wróbel...

I SAB/Wa 194/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

rozpatrzenia odwołania 1. stwierdza, że bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 3...
p.p.s.a., sąd stwierdza, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Obowiązek załatwienia sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca...

I SA/Wa 452/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

, orzekający o niezgodności art. 156 § 2 kpa, w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania...
, orzekający o niezgodności art. 156 § 2 kpa, w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania...

I SAB/Wa 176/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

z prawomocnym wyrokiem; 2. stwierdza, ze bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz skarżących P. D. i A. N. solidarnie...
prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy., Sąd uznał jednocześnie, że zaistniała w sprawie bezczynność miała charakter rażącego naruszenia prawa. O rażącym naruszeniu prawa...

I SAB/Wa 95/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania organu...
postępowania i miała ona charakter rażącego naruszenia prawa. O rażącym naruszeniu prawa można mówić, gdy zwłoka w załatwieniu sprawy jest znaczna i jest efektem działań...

II SA/Rz 325/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-11-16

w decyzji z dnia [...] lipca 2007 r. (...]) nie kwalifikują się jako rażące naruszenie prawa. W dacie bowiem wydania decyzji przez PPRN w S. zachodziły wszelkie przesłanki...
przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ujęty w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jako 'rażące naruszenie prawa'. Ma to być naruszenie oczywiste i bezsporne...

I OSK 1905/06 - Wyrok NSA z 2008-07-02

nieruchomość służąca wykonywaniu zadań publicznych należących do właściwości organów administracji rządowej i organów władzy państwowej, stanowi rażące naruszenie prawa...
, że komunalizacja nieruchomości zabudowanej Grobem [...] stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., ponieważ nieruchomość ta służy...

I SA/Wa 2038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

, że przedmiotem rażącego naruszenia prawa są najczęściej przepisy prawa materialnego. Naruszenie to może również dotyczyć przepisów postępowania administracyjnego, zwłaszcza...
tych, które stanowią gwarancję prawidłowego zastosowania przepisów prawa materialnego. Skuteczność zarzutów przedstawionych przez pryzmat rażącego naruszenia prawa zależy...

I SA/Wa 2105/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-18

i ustawę o pracownikach samorządowych. Z tego powodu decyzja Wojewody z dnia [...] czerwca 1992 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 5 ust. 2 ustawy z dnia...
upływu czasu oraz rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra dobro obywatela stanowi wartość, którą należy kierować się przy rozstrzyganiu spraw w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   46