Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

III SA/Gd 522/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-23

[...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej [...] z dnia 5 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala...
decyzji odwołanie zarzucając, iż została wydana z rażącym naruszeniem prawa , co skutkuje jej nieważnością oraz wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania...

II SAB/Wa 149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2. wymierza...
. nr [...], ewentualnie na bezczynność dotyczącą nierozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powyższego odwołania. Skarżący wniósł ponadto o wymierzenie organowi...

I OSK 152/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Z. L. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...]., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem...
I instancji błędnie przyjął, że Z. L. złożył skargę dnia 22 grudnia 2005 r. Tego dnia skarżący złożył - za pośrednictwem organu - wniosek o przywrócenie terminu...

II SAB/Wa 474/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego T. G. z dnia...
[...] czerwca 2009 r. o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania; 2. stwierdza...

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

niejawnym wniosku K. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 26 września 2012 r. sygn. akt II SA/Po 502/12 w sprawie ze skargi K. K...
służbowych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. /-/ W. Batorowicz Skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika...

II SA/Wa 2100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-22

wniósł odwołanie od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, które zostały przekazane przez komisję pierwszej instancji do CKL...
., We wniosku o przywrócenie terminu strona wskazała, że przekroczenie terminu spowodowane było zapaleniem płuc, do wniosku dołączono zaświadczenie lekarskie obejmujące...

II SA/Wr 89/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-14

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Spółki A w B. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 25...
[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania p o s t a n a w i a: przywrócić stronie skarżącej termin do wniesienia skargi kasacyjnej Wyrokiem z dnia 25...

II SA/Rz 12/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-31

Pożarnej z dnia [...] grudnia 2003 r. nr ---- w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie do wyroku z dnia 31 maja 2005 r...
. W. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Rz. z dnia [...] stycznia 2002 r. Nr [...]., W uzasadnieniu postanowienia podał...

II SA/Wa 2100/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

. Pismem z 11 kwietnia 2019 r. P.F. wniósł odwołanie od powyższego orzeczenia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, które zostały przekazane...
przez komisję pierwszej instancji do CKL., We wniosku o przywrócenie terminu strona wskazała, że przekroczenie terminu spowodowane było zapaleniem płuc, do wniosku dołączono...

I OSK 1330/12 - Wyrok NSA z 2013-03-15

Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przeniesienia...
Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku z dnia [...] października 2011 r., nr [...], którym odmówiono stronie przywrócenia terminu...
1   Następne >   +2   +5   8