Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

II OZ 141/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-16

745/17 w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi R. D. na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia...
przywrócił R. D. termin do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miejskiej Strzelina z dnia [...] sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego...

II SA/Bk 482/21 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-09-16

sądów administracyjnych były już brane pod uwagę w sprawach, w których wnioskowano o przywrócenie terminu do wniesienia skargi (postanowienie NSA z dnia 13 lutego 2018 r...
sprawie skarżący zatem nie pozostaje pozbawiony prawa do sądu i ma możliwość skorzystania z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, który powinien zostać...

II SA/Op 101/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-26

, jako wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia., Następnie, pismem z dnia 26 października 2017 r. skarżący wystąpił o przywrócenie terminu do wniesienia skargi., Postanowieniem...
z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Op 492/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi., Po rozpoznaniu...

II SA/Po 539/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-21

, a poza tym zarzut ten jest bezprzedmiotowy, bowiem brak pouczenia może stanowić odstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Nadto organ stwierdził, że skarga...
skarga została wniesiona w terminie, a ewentualne niezawinione uchybienie terminu mogłoby stanowić podstawę do przywrócenia terminu do jej wniesienia. Zarzut ten pozostaje...

VIII SA/Wa 541/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-14

administracyjny odrzucona., M. D. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia [...] listopada 2016 roku wraz z wnioskiem...
roku., Postanowieniem z dnia [...] czerwca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny przywrócił M. D. termin do wniesienia skargi. Następnie postanowieniem z dnia [...] lipca 2017...

II SA/Po 408/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-15

i może podlegać ewentualnemu badaniu jedynie przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy, to jest właściwy sąd okręgowy, w przypadku złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

II OSK 3444/18 - Wyrok NSA z 2019-02-20

nie zostało mu doręczone z przyczyn od niego niezależnych. Obalenie domniemania o doręczeniu pisma rodzi prawo do przywrócenia stronie terminu do dokonania określonej czynności...
'[..]', w związku z niezłożeniem oświadczenia o swoim stanie majątkowym za rok 2016, w terminie określonym art. 24 h ust. 4, a także po doręczeniu wezwania, o którym mowa w ust. 5...

II SA/Ke 156/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-30

jest przywrócenie stanu zgodności z prawem poprzez przywrócenie ustawowej liczby radnych zgodnie z treścią art. 17 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Usunięte zostaną...
na skutek niezłożenia w terminie przez jego poprzednika stosownego oświadcza majątkowego, wynikającego z przepisów antykorupcyjnych ustawy o samorządzie gminnym. W tym też dniu...

II SA/Rz 568/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-21

niezgodnego z prawem i wykonania obowiązku wynikającego z art. 190 Ordynacji, poprzez podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego w terminie 30 dni...
od daty otrzymania wezwania., Następnie wobec niepodjęcia stosownej uchwały w zakreślonym terminie, stosownie do zapisu art. 85a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym...

III SA/Wr 259/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-09-12

wyborczym nr [...], z powodu niezłożenia przez radnego w terminach określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym., Nie godząc się z treścią...
, iż jako nowo wybrany radny nie został poinformowany o terminie złożenia oświadczenia majątkowego ani o konsekwencjach niedotrzymania tego terminu. Ponadto formularz oświadczenia...
1   Następne >   2