Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Rz 597/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-25

Skarbowej z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi z tytułu szkolenia uczniów - oddala skargę - Pismem...
przez pełnomocnika, zwrócił się z prośbą o przywrócenie terminu do złożenia wniosku w sprawie ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów. W przekonaniu podatnika przywrócenie terminu...

III SA/Gl 460/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu oddala skargę. Decyzjami z dnia [...] r., nr [...], Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. określił L.G. zobowiązania podatkowe...
., nr [...] ., W dniu [...] r. wpłynął do organu odwoławczego wniosek o przywrócenie stronie terminu do uzupełnienia braków formalnych odwołań od ww. decyzji Naczelnika...

I SA/Sz 685/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-12

rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu w sprawie udzielenia interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżone postanowienie, II. zasądza...
stempla pocztowego wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia.co oznaczało, że czynności tej dokonano z naruszeniem terminu określonego, w art. 52 § 3...

I SA/Sz 464/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-12

. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. O. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
., Następnie pismem procesowym z dnia 28 stycznia 2008 r., złożonym w placówce pocztowej w dniu 29 stycznia 2008 r., skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...

I SA/Po 693/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-16

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie z dnia [...] o nr [...]; II. zasądza od Dyrektora...
jego doręczenia., Wnioskodawczyni K. A. w dniu 1 czerwca 2010 r., złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia...

I FSK 254/11 - Wyrok NSA z 2011-11-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę kasacyjną. 1. Wyrok Sądu pierwszej instancji...
w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia., 1.2. Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu...

I SA/Wr 239/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-10

przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa: oddala skargę. Przedmiotem skargi jest postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P., działającego...
w imieniu Ministra Finansów, z dnia [...] grudnia 2014 r. nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez A w L...

I FSK 707/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

złożyło wniosek o przywrócenie 14-dniowego terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, przewidzianego w art. 52 § 3 p.p.s.a., który to termin upłynął...
w dniu 25 sierpnia 2016 r., Minister Rozwoju i Finansów postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Ke 706/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-02-09

wszczęcia postępowania w sprawie wniosku Stowarzyszenia 'N.R.' z siedzibą K. (Stowarzyszenie) z [...] r., o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia...
) wnioskodawca wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej wydanej 5...

I SA/Wr 1633/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-04

Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego w imieniu Ministra Finansów z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
Ministra Finansów, doręczona została pełnomocnikowi strony w dniu 17 lutego 2014 r., Przesyłką nadaną 6 marca 2014 r. pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   42