Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol

I OSK 2542/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w sprawie przeniesienia na inne stanowisko 1. uchyla zaskarżony...
na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce...

II SA/Ke 197/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-05-28

od decyzji Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia., W dniu 10 września 2013 r. M.M. złożył skargę do WSA...
w Kielcach na bezczynność w przedmiocie nierozpoznania jego wniosku o przywrócenie terminu., Postanowieniem z dnia [...] Komendant Powiatowy Policji, odmówił przywrócenia...

II GZ 151/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

(Dz. U. Nr 153 poz. 1270), zwanej dalej p.p.s.a., za nieprzekazanie do sądu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję organu z dnia [...] sierpnia...
terminu do jej wniesienia, tego samego dnia przesłał na adres organu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżący przedstawił, że organ oba pisma otrzymał...

VI SO/Wa 6/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania kwalifikacji zawodowych oraz wniosku z dnia 17 czerwca 2019 r o przywrócenie terminu do wniesienia ww. skargi, a także o 'wystosowanie...
o przywrócenie terminu do jej wniesienia zostały zadekretowane pod sygn. VI SA/Wa 1498/19. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2019 r. VI SA/Wa 1498/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II GSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2019-12-12

formalnym przewidzianym dla danego środka odwoławczego i zostanie on odrzucony, to jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności...
kasacyjnego) złożyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA z 10 czerwca 2019 r...

IV SO/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-11

2014 r. (data stempla pocztowego) S. K. złożyła do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od wpisu...
wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku przyznanie prawa pomocy., Postanowieniem z dnia 10 grudnia 2014 r. odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy...

I OZ 830/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-07

na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 5 marca 2015 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
wniosku z dnia 5 marca 2015 r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO w W. z dnia [...] stycznia 2015 r...

II SO/Wr 3/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-28

w związku ze skargą spółki na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J.z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
strony skarżącej, jednak nie dotyczy ono sprawy wniosku o wymierzenie grzywny, ale sprawy odmowy przywrócenia terminu, a więc sprawy merytorycznej związanej ze sprawą...

VI SO/Wa 4/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-23

2019 r. wniosła za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. skargę na bezczynność ww. organu w przedmiocie wydania postanowienia o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia...
. zwróciła się do organu o przywrócenie terminu do wyrejestrowania odbiornika RTV. Brak informacji o rozstrzygnięciu wniosku skutkował ponagleniem organu (pismo z 11 marca...

II SO/Lu 6/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-11-27

2019 r., skierowanym do WSA w Lublinie, wnioskodawczyni zawarła dwa żądania: po pierwsze, zwróciła się o przywrócenie terminu do złożenia skargi wskazanej w postanowieniu...
tym, skierowanym do WSA w Lublinie, złożonym w Kolegium za pośrednictwem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w L., R. O. zwróciła się w szczególności o przywrócenie...
1   Następne >   +2   +5   8