Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SA/Wa 2166/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oddala skargę. Rada Izby Notarialnej w [...] (dalej jako Rada) uchwałą z dnia...
[...] października 2016 r. nr [...], po rozpatrzeniu wniosku T. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej uchwałą Rady Izby...

I OZ 524/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-01

o przywrócenie terminu do złożenia tego wniosku. Wskazał, iż po dniu 23 stycznia 2014 r. chorował oraz miał wiele problemów w domu i w pracy, co powodowało, iż nie mógł...
z dnia 12 marca 2014 r. wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu, poprzez podanie, jaka konkretnie dolegliwość zdrowotna...

I OZ 654/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

przywrócenia terminu do wniesienia skargi na akt Ministra Finansów z dnia [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej postanawia...
, wnioskodawca) przywrócenia terminu do wniesienia skargi na akt Ministra Finansów z [...] lutego 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji...

II SA/Wa 618/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-25

z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] Rada Izby Notarialnej w W. odmówiła T. Z. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy i odrzuciła wniosek...
o przywrócenie terminu. W ocenie autorów uchwały, datą taką nie może zaś być dzień ogłoszenia postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wydanego...

II SA/Po 395/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-18

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2013r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Decyzją...
oznaczonej numerem geodezyjnym: [...] i [...] obręb [...], gmina M., Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji Wójta Gminy M...

II SA/Lu 621/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-23

publicznej - w zakresie wniosku [...] M. P. o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej oraz przyznanie wynagrodzenia...
za pomoc prawną udzieloną z urzędu p o s t a n a w i a: I. odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej; II...

I OZ 1127/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-22

przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. C. na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy...
w Poznaniu, po rozpoznaniu wniosku D. C., odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej z dnia [...] grudnia 2017 r...

IV SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-04

Prezesa A we W. z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia...
), wezwał stronę do wskazania okoliczności przemawiających za przywróceniem terminu oraz do przesłania koperty zwróconej przez administrację aresztu śledczego w dniu 9 grudnia...

I OZ 94/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-26

odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi B. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie...
terminu, bez ich uprawdopodobnienia., W zażaleniu na powyższe postanowienie B. J. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego oraz podjęcie postępowania...

II SA/Wa 2167/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-27

w zw. z art. 17 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...
do zaskarżenia uchwały z dnia [...] stycznia 2013 r., Rada uchwałą z dnia [...] października 2016 r. nr [...] odmówiła T.Z. przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne...
1   Następne >   +2   +5   +10   20