Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

V SA/Wa 102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

jako autor opracowanej przez siebie dokumentacji zachowuje do niej autorskie prawa osobiste, zaś zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), dalej 'Prawo budowlane', pełnienie nadzoru autorskiego jest ustawowym obowiązkiem projektanta i autor projektu...

I SA/Kr 1041/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-07

hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych. Uprawnienia te zostały nadane na podstawie ustawy z 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 38, poz. 229...
posiadała uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlane w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

V SA/Wa 2555/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-28

. 9 ust. 3 dyrektyw nie należy utożsamiać z przyjętym na gruncie polskiego prawa budowlanego pojęciem projektu budowlanego jako dokumentacji wykonania robot. Pojęcie...
projektu budowlanego wywodzące się z prawa wspólnotowego ma swoiste znaczenie, które można interpretować jako określone przedsięwzięcie budowlane. Przy tym zastrzeżeniu...

II GSK 113/16 - Wyrok NSA z 2017-10-10

zamówienie publiczne, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.), oraz ustawą - Prawo zamówień...
roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej we wsiach: A., B., C., D., E., F. oraz G. dotyczyły jednego obiektu budowlanego w rozumieniu prawa wspólnotowego...

II GSK 5280/16 - Wyrok NSA z 2017-04-07

odwołał się do definicji 'robót budowlanych' w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) i nie zgodził...
I instancji rozumie wyłącznie pojedynczy obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i tym samym błędnie odnosi proporcje do wartości robót budowlanych...

I SA/Bk 117/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-09

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Tymczasem w przedmiotowej sprawie, Wykonawca - B., którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, w celu...
czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. Firma B., której oferta...

I GSK 1626/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy...
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego (pkt 8). Wtrącić w tym miejscu wypada, że w myśl art. 3...

III SA/Lu 826/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-21

budowlanych nie jest używane ani w przepisach Prawa zamówień publicznych, ani w przepisach Prawa budowlanego. Obydwa te akty posługują się pojęciem robót budowlanych...
. Prawo zamówień publicznych definiuje roboty budowlane jako wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art...

I SA/Bk 559/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-27

. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) wydanym na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
publicznego, którego przedmiotem były roboty budowlane polegające na termomodernizacji obiektów publicznych w B. P., W uzasadnieniu decyzji organ podniósł, że w ogłoszeniu...

II SA/Ke 537/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-02

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel...
) przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane...
1   Następne >   +2   +5   11