Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Sz 397/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-07-18

. Jeśli chodzi o zakres spraw technicznych dotyczących budynku przedszkola, zagadnienia reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz...
dokumentów nie wymaganych przez przepisy prawa i do których żądania nie ma kompetencji zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty. Ponadto, organ I instancji...

III SA/Kr 770/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

uniemożliwia, uzyskanie uprawnień projektowych i budowlanych, a wydana decyzja jest krzywdząca i narusza zaufanie do państwa prawa., W odpowiedzi na skargę Rektor Politechniki...
nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164...

III SA/Kr 771/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

[...] w przedmiocie nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym...
Wydziału Architektury. Zdaniem skarżącego spełniając wymogi studiów na kierunku architektura krajobrazu nabył 'ekspektatywę praw lub prawo nabyte do obiecanego tytułu...

III SA/Kr 772/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-14

tytuł zawodowy uniemożliwia, uzyskanie uprawnień projektowych i budowlanych, a wydana decyzja jest krzywdząca i narusza zaufanie do państwa prawa., W odpowiedzi na skargę...
nadania tytułu zawodowego magister inżynier. W podstawie prawnej Rektor powołał przepis art. 207 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164...

III SA/Gd 569/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-02-25

, którym przysługiwało prawo ubiegania się o stypendium rektora. Studia I stopnia na kierunku 'Chemia budowlana' trwają 7 semestrów., Rektor Politechniki (...) ustalił ilość...
studentów. Rektor nie przekroczył zatem prawa ustalając współczynnik na poziomie 6 %. Skoro 6% z liczby 39 studentów kierunku chemia budowlana to liczba 2,34, zaś zgodnie...

I OSK 1400/11 - Wyrok NSA z 2012-11-16

się przedmiotem użytkowania wieczystego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z mocy prawa z dniem 27 września 1990 r. Ponieważ w dniu wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy...
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.), tj. w dniu 1 września 2005 r. grunt ten znajdował się w użytkowaniu wieczystym...

SA/Sz 905/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-12-13

będących we władaniu ww. uczelni doprowadziło do zebrania materiału dowodowego wskazującego na to, że część obiektów budowlanych została przez tę uczelnię oddana...
, które;, - są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem,, - są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

udzielenia informacji ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa - Uniwersytetu Gdańskiego, naruszenie art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie...
z upoważnienia Rektora oraz brak pouczenia o prawie do złożenia odwołania. Wskazując na powyższe uchybienia skarżący wniósł o uchylenie obu wydanych w sprawie decyzji...

II SA/Op 190/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-13

, a gwarantowane w art. 2 Konstytucji RP, pozbawiając go m.in. prawa o ubieganie się o uprawnienia budowlane, w zakresie § 12 pkt 1 w związku z § 3 pkt 3 rozporządzenia...
oraz art. 257 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, a także § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r...

I OSK 1080/15 - Wyrok NSA z 2015-07-28

, 12 i 35 k.p.a., art. 173 ust. 1 pkt 4, art. 178 i art. 184 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki...
, iż wydane w niniejszej sprawie decyzje naruszają prawo, co powodowało konieczność ich wyeliminowania. Sąd wskazał, powołując się na § 2 ust. 1 rozporządzenia, iż odniesienie...
1   Następne >   3