Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

II ONP 2/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego., Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono:, 1. naruszenie art. 57 ust. 7, art. 59g ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; dalej: Prawo budowlane) w zw. z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm...

II ONP 3/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego., Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono:, 1. naruszenie art. 57 ust. 7, art. 59g ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; dalej: Prawo budowlane) w zw. z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm...

II ONP 4/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-21

z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego., Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucono:, 1. naruszenie art. 57 ust. 7, art. 59g ust 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1529; dalej: Prawo budowlane) w zw. z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm...

VII SA/Wa 2154/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

naruszeniem przepisów obowiązujących w dniu jej wydania, w tym przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych. Decyzja nie dotyczy sprawy już poprzednio...
. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 ze zm.) polegające na nałożeniu na skarżących, w decyzji...

II ONP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-24

2012 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego. Skarżący zarzucił naruszenie art. 5, 18, 26, 29 oraz 66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
w dniu 24 stycznia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi G. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu...

II ONP 4/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku. J. L. wniosła skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem...
w kolizji z przepisami prawa, a szczególności z przepisami prawa z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego czy prawa budowlanego. W skardze o stwierdzenie...

II ONP 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-22

niezgodnych z prawem działań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. i [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych...
, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. G. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Naczelnego Sądu...

II ONP 3/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-25

i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Wyrokiem z dnia18 stycznia 2017 r. sygn. akt II...
sporządzenia i przedstawienia zamiennego projektu budowlanego w celu doprowadzenia rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego do stanu zgodnego z prawem. Wyrokiem z dnia 5 grudnia...

II SA/Ke 186/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-14

niejawnym skargi K.W. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia [...], sygn. II SA/Ke 186/10 w sprawie ze skargi K.W....
na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego...

II ONP 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-04

[...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Naczelny...
po rozpoznaniu w dniu 4 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi T. K. o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku...
1   Następne >   +2   4