Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Ke 338/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-09-28

wymienionych w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i urządzenia te są powiązane z tą budowlą (tu: siecią elektroenergetyczną) w taki sposób, że tworzą całość zarówno pod względem...
r. poz. 1452, w brzmieniu przepisów z 2015 r., dalej: 'u.p.o.l.'), art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.o.l, w związku z art. 3 pkt 1, 3 i 9 Prawa budowlanego, przy czym w sprawie...

I SA/Op 65/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-19

na podstawie pozwolenia na budowę zaś przepisy prawa budowlanego nie przewidują możliwości przeniesienia prawa do realizacji inwestycji uzyskanego na podstawie pozwolenia...
prowadzenia prac remontowych. W ocenie skarżącej, błędne było odwołanie się organu do definicji remontu zawartej w ustawie Prawo budowlane. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu...

I SA/Wr 293/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-29

się zaś na definicje 'remontu' i 'budowy', zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zm.; zwanej dalej...
Prawa budowlanego, a ponadto niezalenie od tego jest również modernizacją i podlega wobec tego opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku od towarów i usług na podstawie art...

I SA/Wr 1305/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-29

się do przepisów prawa budowlanego. Z uwagi jednak na autonomię prawa podatkowego, a ponadto ze względu na treść art. 3 prawa budowlanego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz...
mieć jedynie charakter pomocniczy przy dokonywaniu wykładni prawa podatkowego. Konieczne jest zatem odwołanie się zarówno do prawa budowlanego jak i językowego znaczenia...

I FSK 1358/12 - Wyrok NSA z 2013-09-25

lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm, dalej Prawo budowlane), stwierdziła, że usługi te będą niezbędne, by obiekt budowlany pełnił funkcje...
). Ponieważ przepisy dotyczące VAT nie definiują pojęć z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, ich wykładni należy dokonywać w oparciu o art. 3 Prawa budowlanego. Organ, zgodnie...

I SA/Ol 850/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-01-14

się ogrodzenie niestanowiące budowli w rozumieniu Prawa budowlanego,, - '[...]', na której posadowiony był budynek kuźni, przy czym Gminie nie przysługiwało prawo...
się utwardzenie drogi stanowiące budowlę w rozumieniu Prawa budowlanego,, - '[...]', na której położone były płyty betonowe stanowiące budowlę w rozumieniu Prawa...

I SA/Ol 674/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-12-08

nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego., Organ...
podniósł, że zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie...

I FSK 1384/12 - Wyrok NSA z 2013-09-20

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.). W związku z wniesieniem tego ogrodzenia skarżącemu nie będzie przysługiwało prawo...
Prawa budowlanego jako jeden z przykładów urządzeń budowlanych, jednak w sprawie tej ogrodzenie będzie realizowane jako odrębny, samodzielny obiekt budowlany...

III SA/Wa 3006/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-28

. 1054 ze zm.) - dalej: 'u.p.t.u.', a także na definicje pojęć obiekt budowlany, budynek i budowla z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz...
z zatwierdzonego projektu budowlanego., Zdaniem Skarżącej, obiekt budowlany znajdujący się na działce nr 663/6 należy uznać za budynek w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...

I SA/Gd 1289/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-02-14

budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu...
. Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy - Prawo budowlane wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami...
1   Następne >   +2   +5   +10   100