Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 232/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-20

ze zm. - zwanej u.p.o.l.) oraz art. 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. - zwanej Prawo budowlane...
. Organ odwoławczy zaznaczył, że przepis art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego jest jednak stosowany tylko pomocniczo i łącznie z art. 3 pkt 1 lit. b tej ustawy...

IV SA/Po 618/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-19

będzie pod sygn. [...], Postanowieniem z dnia [...] lutego 2018r. PINB na podstawie art. 123 Kpa oraz 49b ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz...
) oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,, 3) projekt zagospodarowania działki,, 4) ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

II SA/Gl 1306/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-19

nr [...] z dnia [...] r., działając na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 oraz art. 71 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst...
jedn. z 2020 r., poz. 1333) w związku z art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471...

VII SA/Wa 660/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-16

ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333), zwanej dalej Prawem budowalnym w związku z art. 26 i art. 27...
ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 471) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca...

II SA/Łd 1240/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-07-05

I instancji wskazał, iż stosownie do treści art. 103 ust. 2 ustawy Prawo budowlane przepisu art. 48 nie stosuje się do obiektów, których budowa została zakończona przed dniem...
października 1974r. Prawo budowlane., Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo budowlane z 1974r. w wypadku wybudowania obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami, jeżeli nie zachodzą...

VII SA/Wa 417/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

., 80 ust. 2 pkt 1, art. 81 ust. 1 pkt 2, ust. 4, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623), w celu doprowadzenia...
zgodnego z prawem., Odwołanie od powyższej decyzji złożyła Z. W.., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] grudnia 2013 r...

II SA/Łd 2195/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-03

1. Przepis art. 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ nie ma w pełni samodzielnego charakteru. Jego zastosowanie...
. Brak powołania art. 49 w art. 103 ust. 2 Prawa Budowlanego z 1994 r. nie uzasadnia interpretacji, która miałaby prowadzić do wniosku, że art. 49 może być stosowany...

OSK 1250/04 - Wyrok NSA z 2005-04-28

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./, nie pozbawia tego organu prawa odstąpienia od ich egzekwowania w sytuacji wykazania wadliwości...
wymagań zawartych w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego. Wydanie postanowienia nakazującego usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowlanym wiązało organ I instancji...

II FSK 970/07 - Wyrok NSA z 2008-10-22

., powoływanego dalej jako rozporządzenie Ministra Infrastruktury), wydanego na podstawie delegacji ustawowej - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003...
r., Nr 207, poz. 2016 ze zm., dalej powoływanej jako ustawa Prawo budowlane., Na powyższe postanowienie Rejonowy Zarząd Infrastruktury w B. złożył zażalenie...

IV SA 736/01 - Wyrok NSA z 2003-01-20

., Przyjęcie innego poglądu oznaczałoby w praktyce niemożliwość zastosowania art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm...
, w świetle art. 103 ust. 2 Prawa budowlanego z 1994 r. winien mieć zastosowanie w sprawie art. 48 powołanego aktu prawnego. Według ustaleń zaskarżonej decyzji budowę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100