Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

II GSK 1318/16 - Wyrok NSA z 2018-05-18

. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.; dalej p.b.), a dotyczących pojęć budynek, budowa, przebudowa, remont., I tak przez 'budynek' należy rozumieć...
pierwotnym., Prawo budowlane nie zawiera definicji rozbudowy. W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że rozbudowa to zmiana charakterystycznych parametrów...

II SA/Bd 264/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-03

, pojęcie budynku należy postrzegać w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623) Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy...
, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 3 pkt 6 i 7 prawa budowlanego)., W świetle powyżej wskazanych przepisów, nie było zamiarem ustawodawcy określenie miejsca punktu gier...

II GPS 2/09 - Uchwała NSA z 2009-11-03

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), bądź uczyniłby to w sposób dorozumiany (art. 48 Prawa budowlanego). Natomiast w świetle...
(ONSA 2000, Nr 1, poz. 36) stwierdził, że 'przepis art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.) należy traktować jako przepis...

V SA/Wa 485/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-23

podstaw do udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry, braku wezwania do złożenia wyjaśnień F. Sp. z o.o. co do prawa władania nieruchomością na cele budowlane...
w Warszawie rozstrzygnięto o zakwestionowanej przebudowie budynku zgodnie z prawem budowlanym z uwagi na brak wykazania dotychczas prawa do dysponowania nieruchomością na cele...

III SA/Wr 217/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-19

nakładane na podmioty naruszające różne przepisy prawa. Przykładowo, za naruszanie niektórych przepisów prawa budowlanego mogą być nakładane kary pieniężne w wysokości...
. poz. 125. pkt III.4). Kary pieniężne przewidziane w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych są o wiele niższe niż te wynikające z prawa budowlanego...

V SA/Wa 1948/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 ) . Zgodnie z art. 2 pkt 2 budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony...
/.., co doprowadziło do udzielenia w. spółce koncesji na prowadzenie ... gry w ww. lokalu., 2. Naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 32 ust. 1 u.g.h. w zw. z § 2...

VI SA/Wa 1083/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

odnoszą się do ustaw zmienianych (nowelizowanych). Przykładem takiej ustawy może być ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie...
przepisami prawa. Jeżeli podanie nie czyni zadość tym wymogom - w myśl art. 169 § 1 O.p. - należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem...

VI SA/Wa 1172/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-17

z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)., Jak podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale...
postępowania umożliwiającego merytoryczne rozpatrzenie sprawy jest spełnienie wymogów formalnych wniosku określonych przepisami prawa. Jeżeli podanie nie czyni zadość...

VI SA/Wa 1025/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-21

, siłą rzeczy odnoszą się do ustaw zmienianych (nowelizowanych). Przykładem takiej ustawy może być ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane...
strony, warunkiem skutecznego wszczęcia postępowania umożliwiającego merytoryczne rozpatrzenie sprawy jest spełnienie wymogów formalnych wniosku określonych przepisami prawa...

III SA/Gd 1027/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-03

kapliczką jako 'obiektem kultu religijnego' który jest pojęciem określonym w art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351...
przy tym naruszenie art. 120 o.p. w zw. z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw oraz w zw. z § 32 ust. 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   23