Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Sz 172/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-22

[...] w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. stwierdza, że Starosta [...] dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, II. stwierdza, że przewlekłe...
przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę., Skarżący wniósł o:, 1) wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SAB/Bd 30/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-08-14

Starosty W. w przedmiocie pozwolenia na budowę 1. zobowiązuje Starostę W. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia [...] listopada 2017 r. o wydanie pozwolenia na budowę...
na bezczynność Starosty (zwanego dalej 'Starostą') w sprawie o wydanie decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działek...

VII SAB/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę Pismem z dnia [...] maja 2021 r. P. S. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] sp. z o.o. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

II SAB/Lu 59/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-20

. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę oddala skargę. Pismem z [...] kwietnia 2018 r. W. P. (dalej jako: skarżący) wniósł...
skargę na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowo-mieszkalnego na działkach...

II SAB/Lu 60/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-09-30

przez Starostę w sprawie wznowienia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę I. stwierdza, że Starosta dopuścił...
budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie...

II OSK 2556/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

[...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 18 czerwca 2021 r., sygn. akt VII SAB/Wa...
103/21 oddalił skargę P. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę., Powyższy wyrok został wydany...

II SAB/Po 143/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-04

projekt budowlany i udzielającej inwestorowi [...] Sp. z o.o. w [...] (dalej: inwestor; spółka Polenergia) pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia '[...] składającej...
i Gminy [...] z dnia [...] stycznia 2014 r. znak [...] i znak [...] o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji objętej decyzją...

II OSK 2356/20 - Wyrok NSA z 2021-01-19

Kołobrzeski decyzją z [...] sierpnia 2015 r., Nr [...] (znak: [...]) zatwierdził projekt budowlany i udzielił B. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę pięciu budynków usług...
2016 r. przeniesiono powyższe pozwolenie na budowę na rzecz D. Sp. z o. o. Sp. komandytowa. Kolejno decyzją z [...] czerwca 2017 r. (Nr [...], znak: [...]) Starosta...

II SAB/Sz 129/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji I. zobowiązuje organ do rozpatrzenia wniosku skarżącej B. Spółki z o.o. w S. o pozwolenie na budowę biogazowni wraz...
na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę projektowanej biogazowni w P. wraz z infrastrukturą drogową...

II SAB/Wr 8/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

o stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę O.. Organ poinformował również, iż nie posiada kompetencji do wyjaśnienia warunków zabudowy, wskazując...
, w tym w szczególności jego zgodność z warunkami wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zdaniem skarżącego wynikające z art. 35 i art. 36 k.p.a. terminy załatwienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   54