Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III OSK 224/21 - Wyrok NSA z 2021-03-23

i pozwolenie na budowę wywołało nieodwracalne skutki prawne w postaci wykonania modernizacji budynku i decyzji o przekazaniu go do użytkowania. W sprawie tej zarówno organ...
odwoławczy, stwierdzający nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę, jak i Wojewódzki oraz Naczelny Sąd Administracyjny zajęły jednakowe stanowisko, że w takiej sytuacji...

I SA/Wa 824/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-11

aktualizacja dokumentacji technicznej, która zakończyła się uzyskaniem w 2004 r. pozwolenia na budowę. Pozwolenie to utraciło swoją ważność 17 grudnia 2006 r...
gimnazjum, umożliwiająca wykonanie decyzji Kuratora, może rozpocząć się najwcześniej w 2008 r., cykl budowy musi trwać minimum dwa lata, co w konsekwencji umożliwi...

I SA/Lu 258/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-17

w planowanym terminie, lecz epidemia przeciągnęła wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przystosowanie lokalu przy ul. N. , gdzie miały znaleźć...
budowę i uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie. Lokal przy ul. S. dalej...

II SA/Rz 1217/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-12-18

o pozwoleniu na budowę nowego obiektu szkoły w B., którego oddanie do użytku planowane jest na rok 2019 oraz ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w celu budowy szkoły...

I OSK 1355/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

, ale także choćby w przypadku pozwolenia na budowę., Jeśli zatem pozwolenie na utworzenie uczelni niepublicznej uzyskały dwie osoby fizyczne, są one wspólnie uprawnione i zobowiązane...
[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej 1. oddala skargi kasacyjne; 2...

I SA/Lu 65/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-13

pozwolenia na budowę i przystosowaniem lokalu. Strona starała się zachować ciągłość placówki kierując się dobrem dzieci, nie zwalniając przy tym pracowników. Wskazała...
w dniach [...] i [...] lutego 2021 r., Skarżące podkreśliły, że ze względu na epidemię trudno było ukończyć budowę i uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz stacji...

I SA/Lu 62/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-13

wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i przystosowanie lokalu przy ul. [...], gdzie miały znaleźć się dzieci żłobkowe, zwalniając lokal przy ul...
ze Ż. przy ul. [...], zaś w lokalu przy ul. [...] miał zacząć działać niepubliczny punkt przedszkolny. Ze względu na epidemię trudno było ukończyć budowę i uzyskać pozytywną...

II SA/Wa 2070/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-22

podstawowej w E., zlecono sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednakże rosnąca dysproporcja pomiędzy wydatkami na oświatę i otrzymywaną...

II SA/Wa 1295/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

w SP w [...] i pojawiające się problemy lokalowe od wielu lat planowano rozbudowę budynku szkolnego. Ostatnie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia...
na budowę zostało wydane decyzją Starosty [...] z dnia [...] grudnia 2018 r. nr [...]. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że projekt budowlany zgodny z decyzją Burmistrza...

II GSK 1566/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

ze środków dotacyjnych. Podnieśli też, że dotacja w całości została przeznaczona na remont starej części przedszkola i nie miała nic wspólnego z udzielonym pozwoleniem na budowę...
. Materiał dowodowy (faktury, protokół oględzin, protokół przesłuchania świadka, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie itp.) wskazuje, że część wydatków...
1   Następne >   2