Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

II GSK 688/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

ważność pozwolenia na budowę kończyła się 16 grudnia 2004 r. Do formalnego rozpoczęcia prac niezbędny był wpis do Dziennika Budowy dokonany przez inżyniera kontraktu...
upływu terminu pozwolenia na budowę - miał ponad dwa miesiące. W związku z powyższym Komisja przypisała skarżącemu winę nieumyślną, ponieważ nie miał on zamiaru...

III SA/Wr 42/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-03-24

ust. 1 u.o.o.ś. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem szeregu innych decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji...
pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej na działce ewidencyjnej nr [...] obręb [...], Gmina [...]. Po myśli 32 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego pozwolenie na budowę...

II GSK 1038/15 - Wyrok NSA z 2017-01-17

z uzyskanym przez stronę pozwoleniem na budowę, tj. decyzją Starosty D. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2009 r., której przedłożenie organowi pierwszej instancji stanowiło...
powierzchnię zgodną z pozwoleniem na budowę, jednakże dofinansowanie przyznała - zgodnie zresztą z wnioskiem o dofinansowanie - na wybudowanie jej części, tj. powierzchni 1.000...

II GSK 1662/15 - Wyrok NSA z 2017-03-28

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w dniu [...] grudnia 2012 r. nie wskazuje na nadmierne i nieuprawnione opóźnienie w rozpatrzeniu sprawy, niemożliwe do przewidzenia...
obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę po uprzednim otrzymaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego nie ma miejscowego planu...

III SA/Po 747/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych...
z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji mieszkaniowych., W związku z powyższym Sąd oddalił...

I SA/Sz 589/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-12-14

nie posiada zamiennej dokumentacji projektowej, jak również zamiennego pozwolenia na budowę, a jednocześnie stwierdzono, że Gmina podpisując w dniu 01 czerwca 2020 r. dwa...
znacznie wydłużało terminy otrzymania niezbędnych dokumentów związanych z przygotowaniem dokumentacji do zmiany pozwolenia na budowę. Wskazano także na problemy...

V SA/Wa 968/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

ŚDS przy ul. A. [...] w O.. Według tego dokumentu do zakończenia robót objętych pozwoleniem na budowę pozostała przebudowa kondygnacji I i II piętra, poddasza i remont...
zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę dotowanego obiektu, a także założony [...] grudnia 2011 r. Dziennik budowy nr [...] dotyczący przebudowy (adaptacji...

III SA/Wr 276/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-06-21

odwoławczy. Ocena ta powinna brać pod uwagę bezsporny fakt, że załącznikiem do wniosku o dofinansowanie była decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem zakładu obróbki...
istotne znaczenie, że skarżący wzniósł hale produkcyjna zgodną z projektem budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę., Organ dokonując ponownej oceny, czy w sprawie...

III SA/Po 259/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-02

oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wezwano X do zwrotu kwoty [...] zł wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem., W toku...
zarządcy i właściciela budynku oraz bez decyzji o warunkach zabudowy i zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Nadto X nie wykorzystało kwoty [...] zł uzyskanej z dotacji...

I SA/Łd 545/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-13

budowlany wykonany w styczniu 2017 r. przez biuro: Usługi Projektowe i Nadzory 'A.' s.c. K. M., W. W., decyzję pozwolenia na budowę nr [...] z dnia 7 lutego 2017 r. wydaną...
. decyzją z dnia [...] lutego 2017 r. (Nr 40/2017) zmienioną decyzją z dnia [...] lipca 2018 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. Zdaniem Wójta...
1   Następne >   +2   +5   +10   13