Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 909/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

. nr [...] w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Sygn. akt I SA/Wa 909/09 P O S T A N O W I E N I E Dnia 9...
społecznej postanawia: zawiesić postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o zmianę orzeczenia o przyjęciu M. S. do domu pomocy społecznej...

II SA/Łd 49/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: 1. wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji; 2. zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne. LS Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł...
Miasta Ł. z dnia [...] roku, nr [...] w sprawie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu opłaty za pobyt S. C. w Domu Pomocy Społecznej., Stan...

I SA/Wa 57/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

Pomocy Społecznej w [...] Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w [...] przy ul. [...]. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...
. Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, że w dalszym ciągu prowadzi faktycznie działalność domu pomocy społecznej co przy wykreśleniu z rejestru Miejskiego Ośrodka Pomocy...

I SA/Wa 56/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-16

Pomocy Społecznej w [...] Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w [...] przy ul. [...]. W skardze zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji...
. Uzasadniając wniosek skarżąca podniosła, że w dalszym ciągu prowadzi faktycznie działalność domu pomocy społecznej co przy wykreśleniu z rejestru Miejskiego Ośrodka Pomocy...

II SA/Rz 1146/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-02

na posiedzeniu niejawnym wniosku BS o wstrzymanie wykonania decyzji Burmistrza Miasta [.] z dnia [.] lutego 2016 r. nr [.] o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle...
o wstrzymanie wykonania decyzji Burmistrza Miasta [.] z dnia [.] lutego 2016 r. nr [.] o skierowaniu jej do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych...

II SA/Łd 441/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-29

[...] nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie postanawia - wstrzymać wykonanie...
z dniem 1 października 2010r. decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] o skierowaniu M. S. do Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie...

I OZ 423/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej postanawia: oddalić zażalenie. Postanowieniem z dnia 2 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...
odmówił A. K. wstrzymania wykonania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. w przedmiocie odmowy całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej...

I SA/Wa 887/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

[...] kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji. Sygn. akt I SA/Wa 887/09 POSTANOWIENIE Dnia 30...
do domu pomocy społecznej zawiesić postępowanie sądowe. POSTANOWIENIE, Dnia 30 czerwca 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym...

II SA/Bk 658/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-19

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] sierpnia 2016 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej p o s t a n a w i a: I. uchylić zaskarżone...
. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] orzekającą...

II SA/Po 1139/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia (...) sierpnia 2011 r., ustalającej na rzecz skarżącej odpłatność w wysokości (...) zł z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej...
skargi zostanie uchylony. W tym miejscu podkreślić należy, że decyzja nakładająca obowiązek odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej stanowi rozstrzygnięcie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100