Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

IV SA/Gl 151/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

sprawowania opieki nad dzieckiem, organ właściwy może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa...
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), w celu weryfikacji tych wątpliwości. Podkreślić trzeba, że wykorzystanie przedmiotowego...

II SA/Ol 792/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-07

- staż pracy: ogółem pięć lat, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami zastępczymi w instytucjach pomocy społecznej lub jednostkach...
, jako wymagania niezbędne podano - staż pracy: ogółem pięć lat, w tym trzy lata pracy w pomocy społecznej. Natomiast, przy wymaganiach dodatkowych wskazano - doświadczenie...

III SA/Po 634/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-25

października 2007r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Zgodnie z tymi standardami kwalifikacje...
z wniosku M. C. nie przeprowadziła ona dotychczas żadnej mediacji. Nie jest również wpisana na jakąkolwiek listę mediatorów prowadzoną przez organizacje społeczne, nie posiada...

I OSK 1864/15 - Wyrok NSA z 2016-11-08

prawa w sposób sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa i zasadami współżycia społecznego, nakładający na nigdy niekaranego pracownika dwukrotnie...
w [...] Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt [...] oddalił powództwo W.O. przeciwko Regionalnej Izbie Obrachunkowej...

I OSK 251/12 - Wyrok NSA z 2012-10-17

Społecznych. Organ wskazał też, że podejmując w takim zakresie decyzję, bierze się pod uwagę jakość pracy pracownika oraz jego przydatność w skutecznym i efektywnym...
, pomimo skierowania do pomocy w realizacji przydzielonego jej zadania pracownika Delegatury, w dniach 22-26 lipca 2010 r., nie wykonała polecenia służbowego, natomiast 21...

II SA/Wa 1863/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

% podatku VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Postanowieniem z dnia [...] lutego 2012 r. nr [...] Minister Administracji i Cyfryzacji, stosując...
, że Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy...

IV SA/Gl 27/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-12

[...] r. nr [...]. Wójt Gminy M. decyzją z [...]r. nr [...], wydaną na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 5 ust. 3, ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu...
administracji kłóci się z zasadą sprawiedliwości społecznej i konstytucyjną zasadą niedyskryminacji., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie...