Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek leśny X

I SA/Bk 228/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-09-17

rolnego, który spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do prawa pomocy społecznej z Ośrodka Pomocy Społecznej w W. Ponadto podniósł, że Rada Gminy...
2017-2019, natomiast na rok 2020 została obniżona do kwoty 19 000 zł, a wszystkie decyzje odmowne prawa pomocy społecznej, które trafiały też później jako skargi do WSA...

I SA/Bk 271/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-09-05

przeliczeniowych spowodował przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, przez co notorycznie otrzymuje z Ośrodka Pomocy Społecznej...
przez Skarżącego kryterium dochodowego w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem się liczby hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa...

III SA/Wa 3506/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-27

bowiem, że Skarżąca mimo, iż powinna, nie ubiegała się o pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a względy społeczne wymagają realizacji zobowiązań podatkowych. Sąd zauważa...
. Nie można zatem w ocenie Sądu uzasadniać istnienia przesłanek, o których mowa w art. 67a Ordynacji podatkowej okolicznością, iż podatnik nie korzysta z pomocy społecznej., Nadto...

I SA/Bk 406/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-01-24

w postępowaniach z zakresu pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem się liczby hektarów przeliczeniowych jego gospodarstwa rolnego., Ze względu na powyższe, na mocy art. 151 p.p.s.a....

II FZ 655/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

sądowych:, 1) strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach:, a) z zakresu pomocy i opieki społecznej,, b) dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków...
pracy i stosunków służbowych,, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych,, f) z zakresu powszechnego obowiązku obrony;, 2) prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich;, 3...

I SA/Lu 235/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-26

towarów opodatkowanych stawką w wysokości 8%). Przy przyjęciu, że cała sprzedaż alkoholu, kawy i herbaty została zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej, to na podstawie...
określonych towarów., Zarzuciła również brak należytego uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Brak jest, w jej ocenie, uzasadnienia z jakich powodów ewidencja prowadzona za pomocą...

I SA/Ol 25/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

, że tego rodzaju działania podjęli skarżący, gdyż nawiązali współpracę z konserwatorem dzieł sztuki, z którego pomocą zbadano zabytek, określono jego stan i potrzeby z uwagi...
z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną...