Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol

III SA/Wa 580/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-26

Należności, których obowiązek zwrotu wynika z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 nr 64 poz. 414 ze zm.; art. 101 ust. 7...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. nr 64 poz. 593 ze zm./ nie mogą być dochodzone w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

I SA/Gl 179/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-14

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., jako reprezentant rodziny zobowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt ojca (W. Ł.) w Miejskim Domu Spokojnej Starości w U. (dalej 'DPS...
o pomocy społecznej). Ponadto J. C. zobowiązała się do ponoszenia brakującej części odpłatności za pobyt ojca w DPS. Natomiast w oświadczeniu z dnia 10 stycznia 2008 r...

I SA/Gl 178/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-06-14

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w U., jako reprezentant rodziny zobowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt ojca (W. Ł.) w Miejskim Domu Spokojnej Starości w U. (dalej 'DPS...
o pomocy społecznej). Ponadto J. C. zobowiązała się do ponoszenia brakującej części odpłatności za pobyt ojca w DPS. Natomiast w oświadczeniu z dnia 10 stycznia 2008 r...

IV SA/Wr 717/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-09

w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Wnioskodawca powołał się przy tym na wyrok NSA z dnia 9 czerwca 2010r., sygn. akt I OSK 204/10. W ocenie M. H., Dyrektor...
MOPS w G. nie posiada tytułu prawnego tj. decyzji ostatecznej, wydanej na podstawie art. 104 ust. 3 w związku z art. 61 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, co narusza...

SA/Sz 1512/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-07-22

postępowania W dniu [...] r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej skierował do [...] wezwanie do dobrowolnej zapłaty kwoty [...] zł z tytułu zaległości w opłacie za pobyt w DPS...
. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm. ) nieściągnięte należności z tytułu wydatków za świadczenia pomocy społecznej podlegają egzekucji...

III SA/Gl 2567/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-15

., zwanej dalej u.p.e.a), po rozpatrzeniu zażalenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. z [...] r...
egzekucyjnego:, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w B. jako wierzyciel wystawił w [...] r. trzy tytuły wykonawcze o numerach: [...], [...], [...] oraz w [...] r. jeden tytuł...

II SA/Op 5/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-02-24

świadczenia za okres od 1 października 1996r. do 31 lipca 2003 r., w wysokości [...]. Obowiązująca wówczas ustawa o pomocy społecznej nie przewidywała w kwestii zwrotu należności...
się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy o pomocy społecznej., Powyższe postanowienie zakwestionowała J. B., która w zażaleniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego...

III SA/Po 775/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-01-21

., lecz S., co wynika-zdaniem organu- z art. 79 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, który to przepis stanowi, iż decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje starosta...
głównej stwierdzając, iż przepis art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej stanowiący podstawę prawną obowiązku podlegającego egzekucji, nie zawiera zapisu...

II SA/Ol 487/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-07-11

'[...]', którym to organ odwoławczy uchylił postanowienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia '[...]', znak:, uznające zarzut T. P., w sprawie prowadzenia egzekucji...
administracyjnych wynika, iż ostateczną decyzją z dnia '[...]'., nr '[...]' Inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, działając z upoważnienia Prezydenta, zobowiązał T...

I OSK 2218/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

jednak istnienie po jego stronie tego obowiązku. Stwierdził, że w decyzjach ustalających oraz zmieniających opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej został pominięty...
października 1999 r., IV SA 1104/96, LEX 47780)., Podmioty zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wymienia art. 61 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004...
1   Następne >   +2   +5   +10   100