Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Lu 103/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

[...]([...]) złotych, na którą składa się: 1) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia...
należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie dnia 4...

I SA/Ke 530/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-26

w sprawie ze skarg M. J. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2009 r., z dnia...
[...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2009 r., z dnia[...]lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2009...

I SA/Ol 828/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-07-13

'[...]'nr '[...]' w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 1999 r. postanawia: przyznać radcy...
: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) zawierającej podatek od towarów i usług, w kwocie 41,40 zł (słownie: czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy...

III SAB/Lu 14/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-11-14

i dwadzieścia groszy), w tym 55,20 zł (pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) należnego podatku od towarów i usług. II.Przyznać adwokatowi J. K. K. od Skarbu...
groszy) należnego podatku od towarów i usług. Postanowieniem z 21 lipca 2016 r. referendarz sądowy przyznał stronie skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym obejmującym...

II SAB/Lu 81/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-29

) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem wynagrodzenia za udział w pierwszoinstancyjnym postępowaniu...
sądowoadministracyjnym prowadzonym pod sygn. akt II SAB/Lu 721/13; 2) kwota [...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług tytułem...

I SA/Bd 870/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-05-16

Skarbowej w B.) z dnia [...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec i sierpień 2013 r. postanowił: przyznać R. W. ze Skarbu Państwa...
2017r. oddalił skargę strony na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej (obecnie: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w B.) w przedmiocie podatku od towarów i usług...

II SA/Po 105/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-21

nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 17 sierpnia 2016r...
2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, które to koszty nie zostały...

II SA/Po 103/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 8...
października 2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Po 104/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-25

kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu kwotę 590,40 zł w tym 110,40 zł tytułem podatku od towarów i usług., Pełnomocnik Skarżącej pismem z dnia 8...
października 2015r., uwzględniając także stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług...

II SA/Lu 1248/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-16

[...]([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej...
w kwocie [...]złotych ([...]) złotych, w tym kwota [...]([...]) złotych należnego podatku od towarów i usług; II. odmówić zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków...
1   Następne >   +2   +5   +10   100