Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

V SA/Wa 2192/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

(np. ustawa o podatku dochodowym, ustawa o podatku od nieruchomości). W niniejszej sprawie taka sytuacja nie miała miejsca., Podniósł, że art. 255 Ordynacji podatkowej...
nieważności decyzji Dyrektora Izby Celnej w [...] z dnia [...] października 2013 r. nr [...] określającej kwotę podatku od towarów i usług., Przedmiotowa decyzja zapadła...

I SA/Go 403/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-29

od nr [...] do nr [...] oraz [...], zaś drugi ze współwłaścicieli w odniesieniu do nieruchomości stanowiących działki od nr [...]. Niepobranie i niewpłacenie przez płatnika podatku od zniesienia...
Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności płatnika oraz określenie wysokości zobowiązania w podatku od spadków...

I SA/Bd 944/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-12-07

. T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2006 r., listopad...
, Decyzją z dnia [...]r. Naczelnik urzędu Skarbowego w B określił skarżącemu zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od kwietnia do czerwca 2006r...

I SA/Go 323/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-08-26

wykonawczym nie prowadzi działalności gospodarczej od listopada 2003 roku, nie figuruje w rejestrze gorzowskich podatników od nieruchomości i nie osiada nadpłaty w podatku...
, nie figurowania spółki w rejestrze gorzowskich podatników podatku od nieruchomości i braku nadpłaty w podatku dochodowym oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT., Zdaniem...

I SA/Go 1077/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-17

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2007r...
zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000r. w wysokości 63.773,00 zł, Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Decyzja zapadła...

I SA/Wa 800/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

toczącym się przed Prezydentem m.st. Warszawy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w W. przy ul. [...], ozn. jako '[...]'., Akt ten został...
Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Urzędu m.st. Warszawy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

SA/Sz 1757/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-05

Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok o d d a l a skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...], wydaną na podstawie...
ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 38, art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz...

III SA/Lu 137/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-06

Wielobranżowe '[...]' na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji dotyczącej długu celnego oraz podatku...
celnych w wysokości 19 398, 30 zł, oraz określił kwotę podatku od towarów i usług w wysokości 10 686, 30 zł., Po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia [...] 2004 r. Naczelnik...

III SA/Kr 859/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-20

. w ten sposób, że w pkt 1 sentencji po słowach stwierdza niedopełnienie warunku udzielonego zwolnienia z należności celnych przywozowych, dodano słowa - oraz podatku akcyzowego oraz podatku...
na dzień wydania decyzji w wysokości 1979 zł.,, 4. określił ogólną należną do zapłaty kwotę podatku akcyzowego z tytułu importu towaru dopuszczonego do wolnego obrotu wg...

I SA/Bk 503/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-12-13

ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. z dnia [...] września 2013 r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym oraz w podatku od towarów...
, wnioskując o zastosowanie zwolnienia z cła, podatku akcyzowego i podatku VAT., Towary te zostały dopuszczone do swobodnego obrotu i zwolnione, z należności celnych...
1   Następne >   +2   6