Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

III SA 917/95 - Wyrok NSA z 1996-08-23

, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, obliczanego według stawki przewidzianej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu...
./ podatek od nieruchomości, wydana przed upływem ustawowego terminu do uiszczenia tego podatku /art. 6 ust. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych/, jest decyzją wydaną...

I SA/Ka 1223/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-11-16

gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz.U. nr 79 poz. 464 ze zm./ - do czasu użytkowania pod względem prawnym nie można 'doliczyć' okresu, w którym grunty...
1968 r. w Państwowym Biurze Notarialnym w K. w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. 1961 nr 18 poz. 94/ prawo...

I SA 118/96 - Wyrok NSA z 1997-02-25

Bank, będący wierzycielem zlikwidowanego w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz.U. 1995...
nr 57 poz. 299 ze zm./ przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, jest stroną postępowania administracyjnego, dotyczącego oddania w zarząd nieruchomości tego przedsiębiorstwa...

I SA 1492-1497/96 - Wyrok NSA z 1997-09-03

Uwłaszczenie banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 79 poz. 464...
ze zm./ nie narusza praw osób zainteresowanych nabyciem lokali mieszkalnych w budynku położonym na terenie nieruchomości, którą bank został uwłaszczony. oddala skargę...

SA/Wr 426/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-09-06

i ewidencyjnej, to - stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw...
regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ - nie uważa się ich za koszty uzyskania przychodu. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

SA/Po 2887/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-01-27

nakładów na tej nieruchomości związanych z wybudowaniem restauracji w B., Spółka twierdziła, że wierzytelności nabyła na podstawie umowy zawartej 18 lipca 1992 r., natomiast...
postępowanie egzekucyjne przez zajęcie m.in. wierzytelności dłużnika do Gminy B. o zwrot nakładów poczynionych na nieruchomość, gminy., Bezsporne jest również, że wcześniej zawartą...

III ARN 39/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-06-23

Sprawa ze skargi (...) na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (...) w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1993 r. III SA 1646/93~ postanawia uchylić zaskarżone postanowienie.

III CZP 6/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-03-14

. 'h', mimo dokonania jego zmiany redakcyjnej. Bez zmian pozostał art. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1989 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /t.j. Dz.U....
gospodarczej., Ważnym elementem prawnych uwarunkowań działalności gospodarczych są przepisy podatkowe. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...