Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X

VI SA/Wa 803/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

przewidziana została konstrukcja rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, jako jeden z rodzajów ulg stosowanych w zapłacie podatku. Posiłkowanie się rozwiązaniami...
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z dnia 6 listopada 2018 r. wystawione przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] (dalej: 'NUS')., Pismem z dnia 29 listopada 2018 r...

II GSK 1020/13 - Wyrok NSA z 2014-08-28

opodatkowania przedsiębiorców działających w strefie podatkiem od nieruchomości i zmian zasad działania stref w związku z planowaną akcesją Polski do UE. Zatem likwidacja...
zwolnienia z podatku od nieruchomości i zmiany będące wynikiem akcesji miały miejsce przed [...] grudnia 2005 r., kiedy to skarżąca złożyła swój drugi wniosek o zmianę...

III SA/Lu 40/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-01

wpłaty dotyczących uiszczania przez stronę zobowiązań publicznoprawnych, tj. podatku od nieruchomości w przedmiotowej lokalizacji, wykazu budynków będących podstawą...
do naliczenia podatku od nieruchomości, wykazu podatków od nieruchomości za lata 1990-2006 odprowadzanych do organu I instancji ze sklepu nr [...] - wieś O., a ponadto...

III SA/Kr 1344/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-18

zezwolenia. Z dokonanych ustaleń wynika bowiem, że nieruchomość przy ul. A ma charakter budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a więc w postępowaniach o wydanie zezwoleń...
uzyskania jej zgody. Podczas wizji lokalnej, w trakcie której uczestniczył również zarządca nieruchomości, przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2008 r. stwierdzono, iż lokal...

II SA/Bd 73/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-03-22

. 52 ust. 2 pkt 2 i pkt 4, ust. 3 ustawy z dnia [...] grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz.U. z 2014, poz. 752 ze zm.) cofnął Sp. z o.o. (dalej jako: 'Spółka...
korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Organ administracji zakwestionował prawidłowość klasyfikacji wyrobu Spółki. Wskazał...

I SA/Po 753/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

się od powyższej decyzji zarzucając jej naruszenia art. 42 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 1l poz. 50 ze zm...
- opłacie tej nie podlegają umowy sprzedaży, dzierżawy, podzierżawy, najmu i podnajmu zawierane przez podatników o których mowa w art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług...

II SA/Ol 654/23 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2023-10-24

nie może być poczytana za umowę dzierżawy, nawet jeśli korzystający z rzeczy zobowiązuje się do opłacania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem nieruchomości...
wspólnego;, 3) art. 28 k.p.a., poprzez niewzięcie pod uwagę jako strony niniejszego postępowania właściciela nieruchomości, na którym prowadzona jest sprzedaż napojów...

III SA/Gl 380/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-10

skarżącego i współwłaścicielki nieruchomości, na której prowadzone było wydobycie., W podstawie prawnej powołał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
może nią być podmiot, który prowadzi działalność bez wymaganej koncesji, a w przypadku jego braku właściciel nieruchomości., Wskazał, że przesłankami do wydania decyzji...

VI SA/Wa 301/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-08

art. 20 ust. 2 pkt 3 p.g.g. wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powinien określać dowód istnienia przysługującego wnioskodawcy prawa do nieruchomości...
., W przedmiotowej sprawie dowodem istnienia prawa do nieruchomości gruntowej w postaci działek nr [...] i [...] jest umowa o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego...

III FSK 228/21 - Wyrok NSA z 2021-12-16

. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.; dalej: u.p.o.l.) przez błędną wykładnię...
lub też prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze górniczym Z. na którym są położone działki objęte postępowaniem podatkowym - co skutkuje nałożeniem podatku od prowadzonej...
1   Następne >   2