Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

I SA/Ol 240/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2007 - 2009 oddala...
.(dalej jako Spółka) wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za:, - 2007 r. w wysokości 131.659 zł,, - 2008 r. w wysokości 136.597 zł,, - 2009 r. w wysokości 141.057...

I SA/Ol 241/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-12

. sprawy ze skargi spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości...
określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2010r. w wysokości 145.527 zł. Spółce A (dalej jako Spółka)., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał...

I SA/Ol 716/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-07

Odwoławczego z dnia '[...]' o Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2002-2006 oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia '[...]' Samorządowe...
Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy, którą określono Spółce A z siedzibą w W. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości w kwotach: za 2002 r...

I SA/Ol 473/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011r. 1. uchyla...
utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia '[...]' w przedmiocie określenia Spółce A (dalej jako: A), zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2011 r. w wysokości 149.944 zł...

IV SA/Po 497/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-17

upol), zwolnione są od podatku od nieruchomości. Z wypisów z ewidencji środków trwałych dla przedmiotowych działek i umowy bocznicowej z dnia 19 lipca 1951 r...
nr [...], do 2007 r. tj., do czasu wydania przez Wojewodę decyzji w przedmiocie potwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa własności tej nieruchomości, płaciła wraz z G. A. podatki...

I SA/Ol 592/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-12-12

ze skargi spółki A na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2012 I. uchyla...
Wójta Gminy L. z dnia '[...]' r. w przedmiocie określenia Spółce zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2012 r. w wysokości 447.015 zł., W uzasadnieniu organ odwoławczy...

IV SA/Po 539/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-23

Burmistrza Miasta Cz. w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za rok: [...],[...],[...],[...],[...],[...],[...],[...] stwierdzono, że M. G. począwszy od [...] r. tj...
. od dnia nabycia nieruchomości, oznaczonej w księdze wieczystej Kw nr [...] - płacił podatek od nieruchomości za działkę nr [...] o pow. [...] ha, gdyż w areale...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

lokalnych zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte...
nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...

IV SA/Po 944/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-17

. i B.W. - dz. nr [...] o pow. [...] ha. Do akt sprawy dołączono również dokumenty świadczące o tym, że L. i B.W. regulowali podatek od nieruchomości za grunt zajęty...
Wielkopolskiego z dnia [...] sierpnia 2010r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. określa, że zaskarżona decyzja...

II SA/Po 421/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-10

publicznoprawnych z racji posiadania tejże nieruchomości, a nie wnosząc tych opłat działała zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz...
Wielkopolskiego z dnia [...] lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia odszkodowania za nieruchomości; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
1   Następne >   2