Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

: obrotowego, dochodowego, podatku od nieruchomości czy też opłaty skarbowej., Najbardziej istotnym obciążeniem fundacji był i jest podatek dochodowy, aczkolwiek...
/art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/., 3. Od 1 maja 1991 r. fundacje...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

w 1984 r., na mocy konkretnych ustaw podatkowych ciąży m.in. obowiązek uiszczenia następujących podatków obrotowego, dochodowego, podatku od nieruchomości czy też opłaty...
1. Fundacje mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku...

FSK 188/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

nieruchomość, nie mógł podlegać zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych., Izba Skarbowa w L. wyjaśniła...
Dochodem wolnym od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654...

FSK 764/04 - Wyrok NSA z 2005-01-04

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ stanowi o zwolnieniu dochodu od podatku a nie o zwolnieniu podatników z podatku...
. z dnia 27 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. -oddala skargę kasacyjną, (...) Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu...

FPS 9/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-11-20

1. Dochody podatników, których celem statutowym jest wspieranie działalności naukowej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, 2. W świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 17 ust...

FSK 189/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

Społecznej 'G.' w L. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 4 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
.' w L. otrzymała od Gminy L. w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość położoną przy ul. B. 22 z przeznaczeniem na cele charytatywne, w szczególności na urządzenie...

SA/Ka 2383/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-30

w G. z dnia 15 marca 1994 r. ustalająca Fundacji G. należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1991 r. w kwocie 4.244.260 tys. zł. , W uzasadnieniu swego...
uszczuplenie przez Fundację, należnego za 1991 r. podatku dochodowego od osób prawnych, w kwocie jak wyżej. Ustalenia tej kontroli przedstawiono Fundacji G., która pismem z dnia 16...

III ZP 21/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2002-03-13

od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
sierpnia 1999 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 1995-1997, po rozpoznaniu na posiedzeniu w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń...