Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Transport X

II FSK 1477/05 - Wyrok NSA z 2006-08-23

Przemijająca a więc nietrwała, niemożliwość dokonywania przewozu osób lub rzeczy nie uniemożliwia podatnikowi skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 7 lutego 2005 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r. - oddala skargę kasacyjną; (...). Wyrokiem z dnia 22...

II GSK 1326/16 - Wyrok NSA z 2018-02-22

i podatku od nieruchomości)., Decyzją z [...] sierpnia 2015 r., Główny Inspektor Transportu Drogowego, na podstawie art. art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 4 pkt 22 a), art. 87...
(decyzja w sprawie ustalenia podatku rolnego, decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja - nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego...

I SA/Ke 613/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-02

+opłata paliwowa - [...] zł, przelew bankowy), urzędu miejskiego (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych - [...] zł, przelew bankowy)., Z uchwały...
pomimo braku uszczuplenia Skarbu Państwa w podatku akcyzowym i podatku od towarów i usług;, 2. art. 26 ust. 3 ustawy poprzez jego niezastosowanie i nieodstąpienie...

II SA/Ke 896/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-13

podatku rolnego, decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja - nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości...

III SA/Kr 553/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-24

31.12.1985r.). Do pisma dołączono 'nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości za 2006r.' oraz zaświadczenie o numerze...
, co potwierdza opłacanie przez niego 'podatku rolnego a nie podatku dochodowego oraz zarejestrowanie jego działalności w Głównym Urzędzie Statystycznym jako 'chów...

II SA/Rz 189/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-03-05

miesięczny to 1211 zł, zaś dochód żony to 2157 zł. W świetle pisma strony, comiesięczne wydatki rodziny wynoszą: 9 zł - podatek w związku z posiadaniem nieruchomości rolnej...
zaciągniętego na zakup nieruchomości rolnej, która jest stosunkowo wysoka w porównaniu z dochodem rodziny., Z podanych więc wyżej względów uznano, że skarżący nie wykazał...

I OSK 1087/06 - Wyrok NSA z 2007-06-26

(np. przy potrzebach identyfikacyjnych - numer NIP, podatkowych - podatek VAT, podatek od nieruchomości czy środków transportowych, lub statystycznych - numer REGON...
k.c., której celem jest prowadzenie działalności gospodarczej, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z 1993 r. o VAT jest podatnikiem podatku od towarów i usług (zatem podmiotem...

II SA/Go 807/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-12-09

jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług albo podatku od wartości dodanej,, 4. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11...
. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług numer, za pomocą którego nadawca towarów jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej., 5. dane adresowe...

III SA/Gl 682/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-12-22

dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej 'dostawą...
do kontynuacji dalszej działalności. Z zeznania podatkowego (PIT) za 2019 r. wynikają dochody z działalności gospodarczej w wysokości [...] zł i nadpłacony podatek w kwocie...

I SA/Ol 429/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazał, że olej napędowy był dostarczany na teren budowy w B. na podstawie umów kupna-sprzedaży zawartych z dwoma...
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) dalej: ustawa o VAT. Szereg czynności faktycznych, takich jak zawarcie umowy...
1   Następne >   +2   4