Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X

II SA/Sz 940/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-11-21

zgonu jego ojca, uiszcza podatek rolny od nieruchomości będącej przedmiotem sporu., W świetle art. 118 ust. 2a u.s.s.r., dla uzyskania prawa do nieodpłatnego nabycia...
na niej się znajdujących, opłacał podatek rolny za tę nieruchomość oraz uprawiał ziemię w zakresie swoich potrzeb. Wyjaśniał też przyczyny natury faktycznej i prawnej, z powodu...

III SA/Po 14/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-23

[...] zł, podatek od nieruchomości [...] zł, śmieci [...] zł, telefon [...] zł, zryczałtowany podatek do Urzędu Skarbowego [...] zł, składki ZUS [...] zł, więc łącznie...
nieruchomość o użytkowaniu wieczystym o pow. [...] ha położoną w N. T. , oraz nieruchomość o pow. [...] ha także w N. T. , w oświadczeniu strona wskazała, że jest to dom o pow...

III SA/Łd 213/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-06-09

np. za energię, wywóz śmieci, czy podatek od nieruchomości także nie daje podstaw do umorzenia zaległości. Nie można uznać, że są to nadzwyczajne wydatki. Należy zauważyć...
Kancelarię Adwokacką w Łodzi przy ul. [...] kwotę 295,20 ( dwieście dziewięćdziesiąt pięć 20/100) złotych obejmującą podatek od towarów i usług tytułem kosztów...

VI SA/Wa 408/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

przez następne lata. Przedsiębiorcy tacy do końca 2000 r. mogli też korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości., W wyniku negocjacji akcesyjnych zasady korzystania...
. Wspomnianą zmianą ustawy z 2000 r. nadano nowe brzmienie art. 12 i wskazano w nim, że dochody z działalności w strefie są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach...

VI SA/Wa 2535/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

i przeprowadzenie wykładu na Studium Podyplomowym Edycja [...], specjalność: 'P.' pt. 'Podatki i opłaty w obrocie nieruchomościami' - 6 godz. za które przysługiwało wynagrodzenie...
na Studium Podyplomowym Edycja [...], specjalność: 'Zarządzanie Nieruchomościami' pt. 'Podatki i opłaty związane z nieruchomościami' - 4 godz. za które przysługiwało...

III SA/Wr 614/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-03

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu kwotę 295,20 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100), w tym podatek od towarów i usług w kwocie 55,20...
do dnia [...]. lipca 2019 r., a obecnie nie toczy się postepowanie dotyczące wydania nowego orzeczenia. Dalej wskazał organ, że skarżący jest w posiadaniu nieruchomości...

VI SA/Wa 2013/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

pierwszego projektu aktu notarialnego było udokumentowanie umowy zamiany nieruchomości (odrębnej własności lokalu i nieruchomości rolnej) z dopłatą pieniężną- w wyniku...
tej umowy strony nabędą własność nieruchomości bez dotychczasowych obciążeń wpisanych w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości rolnej, zaś dopłata...

VI SA/Wa 1188/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-05

., z którego wynika, że zgodnie z ewidencją prowadzoną dla celów naliczenia podatku od nieruchomości w latach 1999-2009 r. prowadził na terenie Gminy działalność sezonową...
pod nazwą skup runa leśnego i opłacał (z tego tytułu) podatek od nieruchomości. W zaświadczeniu wymieniono następujące okresy tej działalności i opłacania podatku:, 1999 rok...

VI SA/Wa 2810/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-27

) dokumentów potwierdzających wielkość posiadanych nieruchomości i miejsce ich położenia (np. zaświadczenia z właściwego urzędu gminy lub decyzje ustalające wysokość podatku...
deklaracji na zaliczkę na podatek dochodowy - jeżeli została złożona lub kopii zapisów z księgi przychodów i rozchodów) oraz dokumentu wskazującego na wysokość dochodu...

I SA/Ke 104/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

, opał w sezonie grzewczym - około 1.500 zł, podatki od nieruchomości - 300 zł na 3 miesiące, raty za zakupiony samochód - 420 zł miesięcznie. Posiada...
gospodarstwo domowe wraz z żoną B. P.. Zamieszkuje na nieruchomości stanowiącej własność zmarłych rodziców, z tym, że stan własności nieruchomości nie jest uregulowany. Według...
1   Następne >   +2   5