Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

przeprowadził oględziny nieruchomości porównawczych., Zwrócono się do rzeczoznawcy majątkowego o wyjaśnienie przyjęcia do obliczeń zarówno cen transakcyjnych brutto (z podatkiem...
VAT), jak i cen bez podatku VAT oraz o wyjaśnienie, w jaki sposób zostało to uwzględnione przy szacowaniu wartości nieruchomości. Na stronie 29 operatu szacunkowego...

FPS 7/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-05

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz.U. nr 123 poz. 776 ze zm./ od podatku od nieruchomości tylko w stosunku do przedmiotu opodatkowania /art. 3 ust. 1...
od podatku od nieruchomości stosownie do treści art. 31 tejże ustawy w stosunku do wszystkich nieruchomości będących w jego posiadaniu czy też jedynie w stosunku...

IV SA/Gl 921/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

od nieruchomości dla tegoż sołectwa. Zdaniem odwołującego, pełnienie funkcji inkasenta tych podatków wynika bezpośrednio z uchwały rady miejskiej, której podstawą są zapisy ustaw...
tylko z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Była to kwota bardzo mała co potwierdzam zaświadczeniem z dnia 30.12.2013 r. z Urzędu Miasta w Ł. Nie byłem świadomy...

VIII SA/Wa 848/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-13

, że Skarżący mimo trudnej sytuacji materialnej związanej z licznymi zobowiązaniami finansowymi nie zalegają z opłatami mieszkaniowymi, opłatami za media, podatkami od nieruchomości...
w księgach wieczystych nieruchomości należących do wnioskodawców i jego syna J. S.. W zakresie sytuacji życiowej Skarżących wskazano, że małżonkowie nie pracują, oboje pozostają...

II SA/Sz 32/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-08

z tytułu opłat za lokal, opłat za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, opłat za dostarczane media wynoszą na osobę: [...] zł (kwota ta stanowi partycypację...

II SA/Sz 488/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-07-31

ok. [...] miesięcznie, a obecnie [...] miesięcznie, na wodę [...] miesięcznie, energię elektryczną [...], wywóz odpadów stałych [...] za dwa miesiące, podatek od nieruchomości wynosi...
i jednej za wywóz odpadów, a także fotokopię decyzji w sprawie podatku od nieruchomości. Przy czym niektóre dokumenty zostały wystawione na nazwisko K. M., Postanowieniem...

II SA/Bk 414/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-11-30

bezrobotnego nie mieści się osoba będąca właścicielem lub posiadaczem ( samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha...
przeliczeniowe. Cytowany przepis w odniesieniu do osoby właściciela, pozostawia bez znaczenia fakt, czy nieruchomość ta pozostaje w jego posiadaniu, czy też znajduje...

SA/Wr 1351/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-11

Opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, aczkolwiek są ustalane w drodze decyzji administracyjnej, mają charakter...
i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30 poz. 127 ze zm./ oraz par. 22 i par. 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów...

IV SA/Po 193/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-05

, adresowana do Urzędu Gminy i Miasta N.S. wpłynęła do tego Urzędu w dniu [...].2010 r. i zawierała wyłącznie deklarację na podatek od nieruchomości za 2010 r., W świetle...
jedynie deklarację na podatek od nieruchomości za 2010 r., Skargę do sądu administracyjnego wniosło 'A.' sp. j. domagając się uchylenia decyzji obu instancji z uwagi na wadliwe...

III SA/Lu 320/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-16

[...] zł, ponadto opłaca składki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wodę, telefon komórkowy, podatek od nieruchomości. Stan zdrowia H. P. jest zły, ponosi...
ok. [...] zł ([...] zł - ZUS, [...] zł - energia elektryczna i gaz, [...] zł - zużycie wody i ścieków i [...] zł - opłata roczna z tytlu podatku od nieruchomości...
1   Następne >   +2   4