Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kombatanci X

IV SA/Wr 26/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-19

opłaty składają się: podatek od nieruchomości - 21,58 zł, energia elektryczna - 80 zł, zużycie wody - 89,16 zł. J. T. K. nie korzystał dotychczas ze świadczeń pomocy...

II SA/Rz 804/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-10

:, - zaświadczenie z Urzędu Gminy w T. z dnia 6 kwietnia 2007r., iż nie jest podatnikiem podatku rolnego ani podatku od nieruchomości położonej na terenie gminy T...
oraz podanie jaki jest ich stan majątkowy (posiadane nieruchomości, zasoby pieniężne, przedmioty wartościowe powyżej 3 000 euro, pojazdy mechaniczne, uzyskiwane dochody...

II SA/Sz 680/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

w Szczecinie na rzecz radcy prawnego R. P. kwotę [...] zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne udzielone skarżącej H...
nieruchomości zgromadzonych odpadów, tj. urobek z wykopu (...) wraz z domieszką odpadów budowlanych [...] i gruzu budowlanego [...]. W punkcie 2 orzekł, że wykonanie decyzji...

II FSK 2080/11 - Wyrok NSA z 2013-05-22

. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę...
Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 23 grudnia 2010 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia...

II SA/Rz 131/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-21

gospodarstwie domowym. Nie posiada żadnych nieruchomości i wartościowych ruchomości. Pobierane dochody przeznacza w całości na: opłaty, podatki, telefon, utrzymanie domu...

II SA/Op 260/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-30

na astmę, nie posiada nieruchomości, ruchomości i zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych, a jego źródłem dochodu jest emerytura, wynosząca po potrąceniu...
podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 2949,52 zł. W dalszej kolejności Kolegium zrelacjonowało dotychczasowy przebieg postępowania i stwierdziło, że organ...

II SA/Lu 804/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-07

- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu kwotę [...]), w tym [...] należnego podatku od towarów i usług...
zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania...

II OSK 985/12 - Wyrok NSA z 2013-09-19

przez Sąd I instancji oraz przyznanie pełnomocnikowi strony kosztów nie opłaconej pomocy prawnej w wysokości 150% stawki minimalnej powiększonej o należny podatek VAT...
. o publicznym zagospodarowaniu przedsiębiorstw i nieruchomości rolnych oraz leśnych i z dnia 17 września 1940r. o wywłaszczeniu całego ruchomego i nieruchomego mienia polskiego...

IV SA/Po 1135/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

80/100) złotych stanowiącą podatek od towarów i usług - łącznie 442,80 (czterysta czterdzieści dwa 80/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...
strony kosztów nie opłaconej pomocy prawnej w wysokości 150% stawki minimalnej powiększonej o należny podatek VAT., Uzasadniając skargę kasacyjną skarżąca podkreśliła...

II SA/Op 505/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

lutego 2010 r. Archiwum Państwowego, w P. Odział w Ł na okoliczność pobierania podatku gruntowego w latach 1940/1941 z gospodarstwa Z. K. ze wsi S., pozytywną opinię...
jest w jego ocenie chybiona, bowiem będąc dzieckiem doznał niezwykle brutalnego wysiedlenia z posiadanej nieruchomości w miejscowości B.. Okupant pozbawił...
1   Następne >   2