Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabytki X

I SA/Ol 23/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

rolnych, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na pastwiskach, pastwiska i łąki,, 2) podatek od nieruchomości w kwocie '[...]' zł, którym objęto: położone...
odpowiednio 61-80 i 81-100 lat., Odnośnie podatku od nieruchomości organ I instancji podał, że skarżący są współwłaścicielami położonej przy ul. L w O działki gruntu...

I SA/Ol 24/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-08

I instancji przyjął (dokonując przy tym stosownych obliczeń), że w skład zobowiązania podatkowego wchodzi:, 1) podatek rolny w kwocie '[...]' zł,, 2) podatek od nieruchomości...
odpowiednio 61-80 i 81-100 lat., Odnośnie podatku od nieruchomości organ I instancji podał, że skarżący są współwłaścicielami położonej przy ul. L w O działki gruntu...

I SA/Op 265/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-24

. Do opodatkowania podatkiem od nieruchomości przyjął grunty pozostałe o pow. 548.200 m2. W zakresie podatku rolnego wskazał, że grunty o pow. 0,33 ha korzystają ze zwolnienia...
z zawiadomienia o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 lipca 2008 r. Zatem obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego i podatku od nieruchomości ciążył...

I SA/Ol 437/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017r. oddala skargę Zaskarżoną decyzją z '[...]' Samorządowe...
. W. (dalej jako: 'strona', 'podatnik', 'skarżący') podatku od nieruchomości za 2017r. w wysokości 1601 zł., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

I SA/Ol 436/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016r. oddala skargę Zaskarżoną decyzją z '[...]' Samorządowe...
. W. (dalej jako: 'strona', 'podatnik', 'skarżący') podatku od nieruchomości za 2016r. w wysokości 1601 zł., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

I SA/Ol 438/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-10-02

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2018r. oddala skargę Zaskarżoną decyzją z '[...]' Samorządowe...
. W. (dalej jako: 'strona', 'podatnik', 'skarżący') podatku od nieruchomości za 2018r. w wysokości 1634 zł., Zaskarżona decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym...

I SA/Wa 1154/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-20

z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami. Opinia taka warunkuje bowiem zwolnienie właściciela zabytku od podatku od nieruchomości...
się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków...

I SA/Wa 2032/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-10

, poz. 844 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie...
zabytków od podatku od nieruchomości jest fakt jej utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami., Zgodnie z art. 5 pkt 2 tej ustawy...

II OSK 2087/16 - Wyrok NSA z 2018-07-18

od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) nie jest uzależnione od zdolności finansowych...
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przywołany przepis przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru...

VII SA/Wa 1410/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-11

., Nr 95, poz. 613 ze zm.) zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji...
., [...] Wojewódzki Konserwator Zabytków podniósł, że okoliczności będące podstawą zwolnienia nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków od podatku od nieruchomości stwierdza...
1   Następne >   +2   4