Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

IV SAB/Wa 93/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

, czy też fakt opłacania przez kogoś podatku od nieruchomości, nie stanowią potwierdzenia posiadania przez daną osobę tytułu prawnego do nieruchomości., Organ ustalił...
, że na podstawie informacji z Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Referatu Realizacji Podatków i Opłat Urzędu Gminy w [...] ustalono, że ww. nieruchomości odpowiada działka...

II OSK 69/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

nieruchomością przez niego i jego poprzedników prawnych oraz toczącego się postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia., Minister wskazał, że art...
w drodze zasiedzenia nieruchomości, które należały do O. W. S., A. M. E. M. S. oraz L. S. nie może stanowić podstawy do przyznania mu przymiotu strony w rozumieniu art. 28...

II OSK 1700/10 - Wyrok NSA z 2011-09-09

obywatelstwa polskiego przez wnioskodawcę nie mogą być, przedłożone wraz z wnioskiem, kserokopie dokumentów potwierdzających: fakt płacenia w Polsce przez wnioskodawcę podatku...
od nieruchomości, polskiej tymczasowej legitymacji ubezpieczeniowej jego ojca, polskiego świadectwa dojrzałości wnioskodawcy, polskiego świadectwa wnioskodawcy z siódmej...

II OSK 1161/12 - Wyrok NSA z 2013-10-17

., Minister wskazał, iż z uwzględnieniem powyższego wobec wyłącznie jednej z objętych skarżonym orzeczeniem nieruchomości, Sąd Powiatowy w K. wydał na wniosek A. B...
i nieruchomość tę posiadają nadal, wobec czego zachodzą przesłanki z art. 13 dekretu z 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie...

II OSK 732/08 - Wyrok NSA z 2009-03-13

, że sąd odrzuca złożony wniosek, albowiem w sprawie nie ma innego łącznika normy kolizyjnoprawnej (np. nieruchomość, innych praw majątkowych), na podstawie którego sąd...
(np. art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514/, art. 34 i 35 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r...

OPS 4/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-09

, że pojęcie to nie obejmuje swym zakresem spraw o charakterze typowo publicznoprawnym, jak np. podatki, przyznawanie wiz, prawa azylu /A. Kabat: Prawo do sądu jako gwarancja...