Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X

II FZ 31/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 7 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011...
2015 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. Jako podstawę prawną zarządzenia wskazano § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r...

IV SA/Wa 2680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

[...] w miejscowości [...], nie ma formalnie (tj. w ww. ewidencji) nadanego numeru adresowego,, - w bazie podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego...
', a nie na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy., W sprawie organ - wobec powziętej wiedzy o niezabudowanej nieruchomości, tym samym powzięciu wątpliwości...

III SAB/Gd 73/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

może być m.in.: akt własności, wypis z księgi wieczystej, decyzja właściwego organu w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości lub wskazanie numeru księgi wieczystej lokalu); 3...

V SA/Wa 1951/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-25

jest więc twierdzenie skarżącej, która powołując się na definicję działalności rolniczej określoną w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób...
i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. (...) w przedmiocie sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości - oddala skargę. A.-S. Sp. z o. o. z siedzibą w G., będąca...

IV SA/Wa 1815/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-30

nieruchomości rolnej (Ps), na cele zabudowy spowoduje konieczność włączenia do planowanego obszaru zabudowy również sąsiadującego z nią gruntu leśnego (Ls), co w konsekwencji...
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami (art. 53 ust. 3 pkt 6 w zw. z art. 64 u.p.z.p.). Wspomniane przepisy odsyłają do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

FSK 2490/04 - Wyrok NSA z 2005-11-04

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 4 listopada...
. I SA/Łd 906/03 w sprawie ze skargi Spółki z o. o. 'W.' w Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 21 maja 2003 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

III SA 3159/01 - Wyrok NSA z 2002-08-09

przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/, będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych o łącznej powierzchni 64,3866...
ha, wymienionych w Wykazie nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Cukrowni 'Z.' S.A. stanowiącym załącznik do decyzji i będącym...

II SAB/Po 61/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-08

. kwotę [...] zł ([...]) w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów i usług, adwokatowi T.S. kwotę [...] zł ([...]) w tym [...] zł ([...]) tytułem podatku od towarów...
. w ¼ części. Organ wskazał jednak, iż powyższe orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Nadto, z dokumentów nie wynika czy nieruchomość, którą skarżąca wskazała jako miejsce pobytu...

IV SA/Wa 3584/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

przeciwnie skarżący prowadzi działalność gospodarczą i odprowadza należne podatki. Na [...] zaś skarżący nie pozostawił żadnych nieruchomości, nie ma rodziny...
nieruchomości, które posiadał w kraju pochodzenia., Dalej organ wyjaśnił, że zgoda na pobyt ze względów humanitarnych nie jest udzielana na wniosek, lecz podlega...

II OSK 1436/16 - Wyrok NSA z 2018-01-10

gospodarczą i odprowadza należne podatki. Na Ukrainie zaś skarżący nie pozostawił żadnych nieruchomości, nie ma rodziny, jak również szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy...
działalność gospodarczą, polegającą na sprzedaży samochodów, a córki podjęły naukę w szkole. Ponadto na Ukrainie toczy się wojna. Sprzedał wszelkie nieruchomości...
1   Następne >   +2   4