Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

I SA/Ke 351/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-09

fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej ) za 2016 r., Dyrektor wskazał na przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące...
1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm., dalej 'ustawa Ordynacja podatkowa')., Organ ustalił, że w wyniku przeprowadzonego postępowania...

I SA/Lu 261/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

I instancji, powołując się na przepisy art. 33 § 1 - § 3 Ordynacji podatkowej, wskazał na ustalenia kontroli podatkowej. W jej ramach ustalono, że w deklaracji VAT-7...
odosobnione, organ odniósł się do zawartego w art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej pojęcia uzasadnionej obawy niewykonania zobowiązania podatkowego. Wywodził, że jak wykazano w toku...

I SA/Rz 558/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-12-15

. nieprawidłowości, Naczelnik Urzędu Skarbowego w [...] wydał decyzję z dnia 11 marca 2022 r., w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej, którą określił przybliżone kwoty nadwyżki podatku...
Ordynacji podatkowej, poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na uznaniu przez organ podatkowy II instancji, że w niniejszej sprawie zachodzi obawa niewykonania...

I SA/Rz 823/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-01-13

, powołując się na art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) , dalej: Ordynacja podatkowa, wskazał, że wydanie decyzji...
Ordynacji podatkowej, poprzez błędne jego zastosowanie. Podkreślił, że stosuje się do poleceń dotyczących obowiązków podatkowych wynikających z kontroli prowadzonych wobec N...

I SA/Gd 25/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-07

utrzymując zaskarżoną decyzję w mocy, przywołując treść art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, podkreśla, że okoliczności faktyczne, z których można wywieść wniosek, iż zachodzą...
. Dyrektor IAS zwraca przy tym uwagę na fakt, że wymienione w treści art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej - po zwrocie 'w szczególności' - okoliczności trwałego nieuiszczania...

I SA/Rz 417/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-09-16

wynikało, że wobec zobowiązanej wydano decyzje, o jakich mowa w art. 33 Ordynacji podatkowej, w sprawie określenia przybliżonej kwoty zobowiązań podatkowych w podatku...
, ponieważ decyzje, w oparciu o które wydano zarządzenia zabezpieczenia pozostają w obrocie prawnym, a w myśl art. 239c Ordynacji podatkowej decyzja o zabezpieczeniu...

I SA/Gd 1105/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-13

., utrzymał w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu, przywołując treść art. 33 § 1, § 2 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
odwoławczemu a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych., Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie przepisów Ordynacji podatkowej, tj.:, - art. 233 § 1 pkt...

III SA/Wa 1186/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-08

decyzji o zabezpieczeniu, wymaganej przepisem art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej 'O.p.');, - rażące...
w pierwszym rzędzie wskazać, że stosownie do art. 33 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika...

I FSK 130/20 - Wyrok NSA z 2021-04-30

ordynacja podatkowa w zw. z art. 80 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w zw. z art. 86 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o podatku od towarów...
postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. przepisu art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z przepisem art. 121 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie...

I SA/Lu 225/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-08-27

o Krajowej Administracji Skarbowej oraz art. 33 § 1 - § 3 O.p. wskazał, że przepisy Ordynacji podatkowej przewidują możliwość wydania decyzji o zabezpieczeniu na podstawie...
w skardze, co oznacza, że kwestia ta nie budzi już wątpliwości strony i pozostaje poza sporem., Stosownie do treści art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe...
1   Następne >   +2   +5   10