Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

I OSK 1454/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw...
takie czynności materialno-techniczne, które podejmowane są w postępowaniach, w jakich stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej...

I OSK 439/08 - Wyrok NSA z 2009-03-24

art. 66 Ordynacji podatkowej, wskutek czego urządzona tam została przez m. st. Warszawę droga komunalna wraz z niezbędną infrastrukturą, przy czym w sytuacji...
, że powyższa, (z pozoru zgodna z prawdą konkluzja), zawiera jednocześnie ustalenie, iż w skład nieruchomości przekazanej w trybie określonym w art. 66 Ordynacji podatkowej na rzecz...

II SAB/Po 14/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-03-30

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;, 4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego...

II SAB/Wr 23/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-10-19

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Natomiast według pkt 9 tego przepisu, przedmiotem skargi...
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

SA/Kr 2097/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1996-02-29

/Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486 ze zm./ określono A.S....
wywłaszczania nieruchomości /Dz.U. 1974 nr 10 poz. 64 ze zm./, a następnie zostały mu zwrócone decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w N.S. z 16.4.1993 r., Organy podatkowe obu...

I SA/Wa 275/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-30

administracyjnego lub sądu (patrz: Komentarz do Ordynacji podatkowej, C. Kosikowski i inni, Dom Wydawniczy 'ABC' 2002, s. 468, wyrok z dnia 1 kwietnia 1998 r. - III SA 24/97...

I SA/Wa 509/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

nie mogą być kwalifikowane jako okoliczności faktyczne, o których mowa w art. 145 § 1 pkt 5 kpa, czy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa (por. wyroki wydane...
zakwestionowano także wadliwą praktykę domagania się przez strony wznowienia postępowania na postawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa, czy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja...

I SA/Wa 507/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

nie mogą być kwalifikowane jako okoliczności faktyczne, o których mowa w art. 145 § 1 pkt 5 kpa, czy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa (por. wyroki wydane w sprawach...
zakwestionowano także wadliwą praktykę domagania się przez strony wznowienia postępowania na postawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa, czy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja...

I SA/Wa 508/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-26

§ 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa (por. wyroki wydane w sprawach o sygn. akt: II FSK 466/05, II SA/Bd 1133/16, I OSK 646/17, I OSK 3446/15, II SA/Sz 1365/17, IV SA...
art. 145 § 1 pkt 5 kpa, czy art. 240 § 1 pkt 5 ustawy - Ordynacja podatkowa, w oparciu o operaty szacunkowe sporządzone na użytek sprawy wznowieniowej, po zakończeniu...

II SA/Ol 744/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-03-12

z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego (np. art. 97 Ordynacji podatkowej), co nie oznacza, że te prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku. Podobne stanowisko...
z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego (np. art. 97 Ordynacji podatkowej), co nie oznacza jednak, że te prawa i obowiązki wchodzą w skład spadku. Podobne...
1   Następne >   3