Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Kr 12/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-10-11

kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług w wysokości 200.000 zł na podstawie art. 76b w związku z art. 76 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...
za maj, lipiec i sierpień 2004 r. oraz na odsetki za zwłokę z tytułu tych zaległości., Organ pierwszej instancji uznał, iż Skarżąca na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej...

FSK 1479/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01

par. 1 i art. 200 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, a także art. 7 par. 3 ustawy z dnia 17czerwca 1966 r...
. 200 Ordynacji podatkowej albowiem uniemożliwił podatnikom wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Podkreślono, że obowiązek wyznaczenia stronie 3...

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

zwrotu. Uregulowanie takie nastąpiło dopiero w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Izba Skarbowa w K., decyzją z dnia...
17 sierpnia 1998 r. (...), na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm. - powoływanej dalej...

I SA/Lu 1406/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-19

. (...); (...). Zaskarżoną decyzją z dnia 21 września 1998 r. (...) Izba Skarbowa w L., na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania 'B.-P.' Sp. z o.o....
za przedsiębiorstwo państwowe należną zaliczkę w ramach umowy nie może twierdzić, że świadczenie to było nienależna w rozumieniu art. 72 par. 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Rozliczenia...

III RN 84/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

27 kwietnia 1998 r., wydaną, na podstawie art. 207 i 332 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, art. 40 ust. 1 ustawy...
w N.-S. decyzją z dnia 28 sierpnia 1998 r. wydaną na podstawie art. 233 par. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Zdaniem Izby Skarbowej...

I SA/Kr 1604/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-06-24

grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486/ i art. 332 ustawy z dnia 29 sierpnia 1987 r. - Ordynacja Podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych., Przepis ten wprawdzie został skreślony z dniem 1 stycznia 1998 r. przez art. 323 ustawy Ordynacja Podatkowa...

I SA/Wr 2449/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-08-30

jako podstawę rozstrzygnięcia art. 79 par. 2 i art. 207 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U nr 137 poz. 926 ze zm./ odmówił stwierdzenia...
decyzji z naruszeniem zasad procedury określonych przepisami obowiązującej od dnia 1 stycznia 1998 r. Ordynacji podatkowej., W związku z tym na podstawie art. 27 ust. 1...

III SA 3207/00 - Wyrok NSA z 2002-04-19

. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, 1/ uchyla zaskarżoną decyzję, (...). Na podstawie art. 79 par. 2 pkt 1 lit. 'a' Ordynacji podatkowej Spółka z o.o. (...) M...
o momencie powstania przychodów z akcji, gdyż zgodnie z art. 4 par. 2 Ordynacji podatkowej zakres podmiotowy obowiązku podatkowego, przedmiot opodatkowania, moment...

SA/Kr 2805/95 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-02-26

zespół składników, które mogły stanowić odrębne przedsiębiorstwo, a w szczególności zakład, sklep czy punkt usługowy. uchyla zaskarżone decyzje organów podatkowych obydwu...
podatkowych uznając, że zostały one w dane z naruszeniem prawa., Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd ustalił, że w ośrodku wczasowym z uwagi...

III SA 15/96 - Wyrok NSA z 1997-04-18

/Dz.U. nr 51 poz. 198/ w celu oddania jego mienia do odpłatnego korzystania w spółce, nie powoduje następstwa prawnego na gruncie prawa podatkowego i nie stanowi...
państwowych /Dz.U. nr 51 poz. 298 ze zm./, kończąc swój byt prawny z dniem 1.11.1994 r., Odmawiając zwrotu nadpłaconego podatku organy podatkowe obu instancji słusznie...
1   Następne >   +2   5