Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Kr 768/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-25

. 119a Ordynacji podatkowej. W odniesieniu do tych elementów opisanego zdarzenia przyszłego istnieją obiektywne podstawy do domniemania, że spełniają ustawowe kryteria...
zabezpieczających lub postępowania podatkowego prowadzonego w oparciu o przepisy Rozdziału 2 Działu IIla Ordynacji podatkowej., Organ wyjaśnił przesłankę uzasadnionego...

I SAB/Gl 17/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-30

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: 'Ordynacja podatkowa')., Skarga została wywiedziona na podstawie następujących okoliczności...
14 maja 2012 r. złożyła na podstawie art. 77 § 1 pkt 1 lit. b) w związku z art. 72 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej wniosek o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w 2006...

I SA/Go 882/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

pewnych płatności podatkiem od towarów i usług, art. 124 ordynacji podatkowej poprzez brak wskazania w postanowieniu przesłanek którym kierował się organ wydając zaskarżone...
postanowienie, art. 217 § 1 pkt.4 oraz art. 210 § 4 w zw. z art. 219 ordynacji podatkowej poprzez omyłkowe powołanie błędnej podstawy prawnej rozstrzygnięcia., Z uwagi...

I SA/Wr 194/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-10

o Nr [...] na podstawie art. 14j § 1 i § 3 w zw. z art. 14b i 14c ustawy ordynacja podatkowa, w której uznał stanowisko strony skarżącej przedstawione we wniosku z dnia 14...
strona zarzuciła organowi iż ten dopuścił się naruszenia art. 145 § 2 w zw. z art. 14h ordynacji podatkowej ponieważ przedmiotową interpretację nie doręczył pełnomocnikowi...

I SA/Łd 112/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-28

w związku z art. 280 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) - postanowił wyłączyć jawność informacji zawartych w szeregu...
wymienionych dokumentach., W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy wskazał, iż zgodnie z art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej indywidualne dane zawarte w deklaracji...

I FSK 588/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-14

przysługującego mu trybu zaskarżenia. Wyjaśniono, że pod rządami ustawy z 29.081997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r...
, zarzucając błędną wykładnię art. 141 § 1 ustawy z 29.081997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) oraz art. 52 § 1 ustawy z 30.08. 2002 r. Prawo...

I SAB/Lu 18/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-03-29

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - cyt. dalej jako Ordynacja podatkowa), to organ pozostaje w bezczynności w sprawie wydania...
Ordynacji podatkowej, a także art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej i art. 53 § 2 P.P.s.a. wskazać należy, że skargę na bezczynność można wnieść wówczas gdy wnioskodawca...

I SA/Rz 479/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-16

zaskarżonego postanowienia., W podstawie prawnej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej powołał przepis art. 14 b § 5 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa...
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej Ordynacją podatkową, jednocześnie pouczając podatnika o sposobie i trybie wniesienia skargi do sądu...

I SA/Rz 518/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-02-23

decyzji Dyrektor Izby Skarbowej powołał przepis art. 14 b § 5 pkt ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., nr 8, poz...
. 60 ze zm.), zwanej Ordynacją podatkową, jednocześnie pouczając podatnika o sposobie i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego., W skardze z dnia 9 listopada...

I SA/Rz 523/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-02-28

4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia (...) lipca 2005 roku-znak: (...) udzielił podatnikowi pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa...
podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej Ordynacją podatkową, jednocześnie pouczając podatnika o sposobie i trybie wniesienia skargi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100