Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

IV SA/Wr 199/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-11-26

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. )., W odwołaniu od powyższej decyzji skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania...
tajemnicy skarbowej, do czego zobowiązuje organy podatkowe przepis art. 293 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę skarbową należy rozumieć m.in....

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

. 121, art. 125 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie interpretacji naruszającej przepisy obowiązującego prawa., 3. W odpowiedzi na skargę kasacyjną Szef Krajowej...
niniejszej sprawy, znajdujące odzwierciedlenie w przepisach p.p.s.a. oraz Ordynacji podatkowej, mają charakter służebny względem norm materialnoprawnych. Stanowią ze swej istoty...

II SA/Go 242/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-28

ze stanem faktycznym w zgłoszeniu przewozu towarów nr [...]. W podstawie prawnej tej decyzji wskazano art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst...
, a to art. 121 i art. 122 Ordynacji podatkowej, przez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania skarżącego do organu oraz z pominięciem działań dążących do pełnego...

III SA/Łd 588/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-04

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, ze zm.), dalej O.p. oraz art. 1 ust. 2, art. 2 ust. 3, 4 i 5, art. 3, art. 6 ust. 1, art. 8...
w określony sposób. Organy przeprowadzając postępowanie dowodowe w oparciu o unormowania zawarte w Ordynacji podatkowej są uprawnione, w sytuacji jaka zaistniała...

I SA/Sz 902/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-15

jej z naruszeniem przepisów postępowania, tj. przepisu art. 2a, art. 14c § 1, art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 t.j. ze zm.; dalej...
. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego oddala skargę. '[...]' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w dniu 23 czerwca 2017 r. złożyła...

II FSK 418/14 - Wyrok NSA z 2015-09-24

. 120 oraz 121 § 1, w związku z art. 14h oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm., dalej jako O.p....
indywidualnej z dnia 6 listopada 2012 r. Minister Finansów stanowisko skarżącego w zakresie skutków podatkowych związanych z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego...

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613...

IV SAB/Gl 103/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-09-07

administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...