Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

I SA/Sz 272/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-26

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), zwanej dalej 'Ordynacją podatkową', o uzupełnienie rozstrzygnięcia...
decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia [...] r., nr [...] oraz o wyjaśnienie wątpliwości co do jej treści (stosownie do, art. 215 § 2 Ordynacji podatkowej). Uzasadniając...

I SA/Ol 210/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-04

, powołując się na treść art. 254 Ordynacji podatkowej w związku z art. 6 ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , z uwagi na nowe okoliczności faktyczne mające wpływ...
się na treść art. 128 oraz art. 254 §1 Ordynacji podatkowej stwierdziło, że decyzja ostateczna ustalająca zobowiązanie podatkowe może być zmieniona przez organ podatkowy...

III SA 2060/01 - Wyrok NSA z 2002-02-26

postanowieniem z 2.04.2001 r. - na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - zawiesił z urzędu postępowanie z wniosku o stwierdzenie częściowej nadpłaty...
dotyczącego wymiaru podatku od nieruchomości. Zdaniem Sądu, tego rodzaju stanowisko nie znajduje oparcia w art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, albowiem dokonywanie...

I SA/Ol 801/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

., R. i B. Następnie na podstawie art.254 Ordynacji podatkowej decyzją z dnia '[...]' organ ten zmienił nakaz płatniczy z dnia '[...]' poprzez zmniejszenie zobowiązania...
1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.) stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy z dnia...

I SA/Ol 800/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.) stwierdziło nieważność decyzji Wójta Gminy E. z dnia...
'[...]'. o nr '[...]', W motywach decyzji, organ przywołał treść art.247 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i dokonał interpretacji pojęcia rażącego naruszenia prawa. Z treści art.1 ustawy z dnia 15...

I SA/Ol 798/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

§2 pkt 1 i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.) stwierdziło nieważność ww. decyzji Wójta Gminy E...
., W motywach decyzji, organ przywołał treść art.247 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i dokonał interpretacji pojęcia rażącego naruszenia prawa. Z treści art.1 ustawy z dnia 15...

I SA/Ol 799/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-03

i §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.) stwierdziło nieważność ww. decyzji Wójta Gminy E., W motywach...
decyzji, organ przywołał treść art.247 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i dokonał interpretacji pojęcia rażącego naruszenia prawa. Z treści art.1 ustawy z dnia 15 listopada...

I SA/Ka 729/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-05-30

zaległość podatkową., Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia powołano art. 233 par. 1 pkt 2 lit. 'a' ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
wydana po wcześniejszym uchyleniu przez organ odwoławczy, decyzją z dnia 8 lutego 1999 r. wydaną na podstawie art. 233 par. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, decyzji Wójta Gminy...

III SA/Po 174/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-05-24

. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 t.j. ze zm.), bowiem decyzja Prezydenta Miasta P. z dnia...
zachodziły przesłanki będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji, określony w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej., Wskazać należy, że w postępowaniu podatkowym...

I SA/Łd 2725/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-22

na podstawie szacunku, gdyż podatnik odmówił złożenia wykazu nieruchomości., Zgodnie z art. 23 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926...
użytkowej budynku na podstawie pomiaru, wykorzystując przepisy o kontroli podatkowej /art. 281 - 292 Ordynacji podatkowej/. Oczywiście dokonanie pomiaru po wewnętrznej...
1   Następne >   +2   6